Понедељак, 21.10.2019. Званична презентација Општине Косјерић

Конкурс о додели подстицајних средстава за набавку нове опреме за пчеларство 2018

Погодака: 353 times

Понедељак, 15. октобар 2018. 

На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју ("Службени гласник РС", број 10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/2016), Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Косјерић за 2018. годину ("Службени лист општине Косјерић", број 5/18), и Одлуке Председника општине Косјерић број: 320-30/2018 од 15.10.2018. године, Председник општине Косјерић расписује:

КОНКУРС
О ДОДЕЛИ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА НАБАВКУ НОВЕ ОПРЕМЕ ЗА ПЧЕЛАРСТВО

Захтев за опрему у пчеларству можете преузети ОВДЕ

УСЛОВИ КОНКУРСА:

- Право на бесповратна подстицајна средства имају сва регистрована пољопривредна газдинства са територије општине Косјерић.
- Да су регистровали пчелињак и пчелиња друштва у Централној бази података о обележавању животиња и да поседују у свом власништву, односно у власништву члана РПГ: 5-300 кошница пчела.
- Регистрована пољопривредна газдинства могу конкурисати за подстицај без обзира на број купљене опреме, али под условом да укупна вредност опреме непрелази 50.000 динара без припадајућег ПДВ-а, као и за скупљу опрему али максимални износ субвенције неможе прећи 25.000 динара.
- Опредељена средства по Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Косјерић за 2018. годину за ову намену су 600.000 динара.
- Исплата подстицаја вршиће се по редоследу подношења захтева до утрошка планираних средстава.
- Једно домаћинство може у току трајања конкурса поднети само један захтев без обзира на број куљене опреме за коју подноси захтев.
- Општина Косјерић ће субвенционисати купљену опрему у пчеларству у висини од 50 % од цене без ПДВ-а, све до момента утрошка опредељених средстава.
- Захтев за подстицај подноси се на прописаном обрасцу који се може добити у општинској управи Косјерић, канцеларија бр:5.
- Захтев за субвенцију са пратећом документацијом подноси се преко писарнице општинске управе.
- Достављени захтеви биће административно проверени у смислу комплетности, административне усаглашености и прихватљивости од стране Одељења за привреду, локално економски развој, финансије и буџет.

Листа прихватљивих инвестиција у оквиру мере:

 1. кошнице,
 2. центрифуге,
 3. електрични отклапач саћа,
 4. каде за отклапање саћа,
 5. електричне пумпе и пунилице за мед,
 6. топионици за восак,
 7. електрични декристализатор,
 8. аутоматски сто за паковање меда,
 9. сушара за полен,
 10. стресач пчела,
 11. пчеларске ваге,
 12. сатне основе,
 13. пчеларски млин за шећер,
 14. кибла за прављење погача,
 15. преса за сатне основе.

УЗ ЗАХТЕВ СЕ ПРИЛАЖЕ СЛЕДЕЋА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

- Копија важеће личне карте подносиоца Захтева.
- Копија Потврде о активном статусу у регистру пољопривредних газдинстава за 2018. годину.
- Извод из евиденције о регистрацији пчелињака и пчелињих друштава (добија се у ветеринарској станици).
- Копија наменског текућег рачуна за пољопривреду отвореног у пословној банци.
- Фискални рачун или копија фискалног рачуна издатог у периоду од 01.01.2018. до дана подношења захтева. Ако се предаје копија оргинал се даје на увид приликом подношења Захтева.
- Рачун или копија рачуна (оргинал на увид приликом подношења захтева).
- Отпремница или копија отремнице (оргинал на увид приликом подношења захтева) за коју је по важећим прописима утврђена обавеза издавања отпремнице.
- Уколико је плаћање извршено безготовинским путем, доставља се копија налога за пренос средстава, односно уплатница или оверен извод из банке (без фискалног рачуна).
- У случају да се ради о опреми која је купљена од предузећа или радње који нису у систему ПДВ-а или у систему фискализације, потребно је доставити изјаву са потписом и печатом датог предузећа или радње да нису у систему ПДВ-а, односно о ослобађању фискализације.
- Копија гарантног листа за купљену робу за коју је утврђена обавеза издавања гарантног листа, односно изјаву добављача да иста не подлеже обавези издавања гарантног листа (оргинал на увид приликом подношења Захтева)
- Царинску декларацију- уколико је подносилац пријаве извршио увоз предметне инвестиције.

-Подносилац захтева је дужан да омогући несметану контролу набављене нове опреме у пчеларству за коју је поднео Захтев службеним лицима Општинске управе општине Косјерић.
-У случају да су средства не наменски коришћена или је документација лажно приказана у Захтеву корисник мера подршке губи право на мере подршке наредних 5 година.
- Корисник средстава не сме да отуђи предмет инвестиције за коју је остварио подстицај у року од две године од дана исплате подстицаја и да у том периоду предмет наменски користи.
- О поднетим захтевима одлучиваће Председник општине Косјерић.

КОНКУРС ЈЕ ОТВОРЕН ОД 16.10.2018. до 05.11.2018. године.

Сви Захтеви који су непотпуни и предати ван конкурсног рока неће бити разматрани.

 

 

exchange5 baner


Baner Pecat 211x81

banner sl list
Нови број - 20/2019
  (26.09.2019. г.) 
banner maticna
banner lpa
banner pisarnica 
-------------------------------------------------
 
-------------------------------------------------