Уторак, 26.05.2020. Званична презентација Општине Косјерић

Јавни позив за прикупљање писмених понуда за изнајмљивање пословног простора

Погодака: 472 times

Четвртак, 3. мај 2018. 

На основу Одлуке председника општине Косјерић о именовању Комисије за давање у закуп неокретности у јавној својини - општинској својини бр.464-00009/2018 од 03.05.2018. године, простора продавнице у Сеоском дому у Брајковићима површине 15м2 који се налази на кат.парцели бр.1046 КО Брајковићи, ради обављања канцелариских послова, Комисија за давање у закуп непокретности у јавној својини - општинској својини, оглашава

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ИЗНАЈМЉИВАЊЕ
ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА

Предмет изнајмљивања пословног простора у Сеоском дому у Брајковићима:

Простора продавнице у Сеоском дому у Брајковићима површине 15 m2, који се налази на кат.парцели бр.1046 КО Брајковићи, уписаног у лист непокретности бр.118, ради обављања канцелариских послова.

Непокретност се изнајмљује у виђеном стању, на период од пет година.

Почетна цена лицитације је 1.500,00 динара.

Право учешћа имају правна лица, предузетници и физичка лица на територији Републике Србије, у свему према условима Конкурс, осим лица која по одредбама Закона о спречавању сукоба интереса при вршењу јавних функција, не могу учествовати на Конкурсу.

Пријава садржи: 

  1. Име и презиме, адреса и ЈМБГ, број личне карте, број телефона физичког лица, изјаву о прихватању свих услова из позива, број рачуна за враћање депозита. 
  2. Назив и седиште правног лица или предузетника, извод из регистра привредног субјекта, ПИБ, матични број, потпис овлашћеног лица оверен печатом број телефона, име и презиме контакт особе, оверену изјаву овлашћеног лица о прихватању свих услова из јавног огласа, број рачуна за враћање депозита. 
  3. Доказ о уплати гарантног износа од 1.500,00 динара. 

Уплату извршити на рачун бр. 840-742155843-80, модел 97, позив на број 51-048, са назнаком: уплата депозита за лицитацију. Депозит се може уплатити најкасније до 18. маја 2018. године до 10 часова. 

Сваки учесник Конкурса је обавезан да пријаву достави у затвореној коверти, предајом на писарници Општинске управе Косјерић са назнаком: „Пријава за изнајлмљивање пословног простора у Сеоском дому у Брајковићима - НЕ отварај“, а на полеђини коверта: име и презиме физичког лица односно назив правног лица. 

На јавном надметању обавезно је лично учествовање или путем пуномоћја овереног у Суду. 

Рок за подношење понуда је закључно са 18.05.2018. године до 11:30 часова. Отварање понуда је 18.05.2018. године у 12 часова у сали бр. З (приземље зграде Општине Косјерић). 

Непотпуне, неблаговремене и неуредне пријаве неће се узимати у обзир. 

Депозит се не враћа понуђачу чију понуду Комисија прихвати као најповољнију, већ се иста задржава и урачунава се у излицитирану цену закупа. У случају одустајања од потписивања Уговор о закупу, депозит се задржава, тј. уплаћени депозит се не враћа. Осталим понуђачима уплаћенио депозит се враћа у року од 5 (пет) дана. 

Предметни пословни простор ће добити учесник који је у поступку јавног надметања излицитирао највишу цену. 

3акуп се плаћа до 5-тог у месецу за текући месец, као и трошкови електричне енергије. 

Детаљније информације у вези са продајом парцеле путем јавне лицитације могу се добити на мобилни телефон број: 060/82-56-230 (Милика Павловић). 

Оглас објавити на огласној табли Општинске управе, сајту општине Косјерић и локалној радио станици „Златиборски106 радио“. 

У Косјерићу, дана 03.05.2018. године. 

КОМИСИЈА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ- ОПШТИНСКОЈ СВОЈИНИ

 

 

exchange5 baner


Baner Pecat 211x81

banner sl list
Нови број - 1/2020
  (03.01.2020. г.) 
banner maticna
banner lpa
banner pisarnica 
-------------------------------------------------
 
-------------------------------------------------

 

A- A A+
 
 

 
 
 
 
baner poverenik 

registar stambenih zajednica banner

Временска прогноза

vremene logo

106 radio logo