Погодака: 572 times

Среда, 4. април 2018.

Ј А В Н И   К О Н К У Р С
За избор директора Туристичке организације општине Косјерић

1. Назив радног места:

Директор, за мандатни период од 4 године. 

2. Услови:

3. Уз пријаву приложити:

  1. Извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија), 
  2. Уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија),
  3. Диплома о стеченом образовању (оригинал или оверена фотокопија),
  4. Доказ о радном искуству (потврда послодавца и фотокопија радне књижице),
  5. Доказ о радном искуству на руководећим пословима (одлуке о именовању)
  6. Уверење да кандидат није осуђиван на казну затвора од најмање 6 месеци,
  7. Оверену фотокопију личне карте (извод из читача),
  8. Биографију са контакт подацима,
  9. Предлог програма рада и развоја туризма општине Косјерић као саставни део конкурсне документације. 

4. Рок за пријаву:

Десет (10) дана од дана објављивања конкурса на адресу Туристичке организације општине Косјерић, Карађорђева 66, 31260 Косјерић, са назнаком „Конкурс за избор директора“