Погодака: 942 times

             

Понедељак, 12. септембар 2016.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЛИЦИТАЦИЈУ - ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ЗА СТАНОВЕ У СТАМБЕНОМ ОБЈЕКТУ КОД ЦРКВЕ                                                                       

Општинско веће општине Косјерић, на основу члана 29. став 1. Закона о јавној својини ( "Службени гласник РС“, број 72/11), расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ 
ЗА УЧЕШЋЕ НА ЛИЦИТАЦИЈИ – ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ ЗА ОТУЂЕЊЕ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ – ОПШТИНСКЕ СВОЈИНЕ СТАМБЕНИХ ЈЕДИНИЦА – СТАНОВА  У СТАМБЕНОМ ОБЈЕКТУКОД ЦРКВЕ, НА КАТ. ПАРЦЕЛИ БРОЈ 1233 УПИСАНОЈ У ЛИСТ НЕПОКРЕТНОСТИ БРОЈ 1869 КО ВАРОШ КОСЈЕРИЋ, УЛИЦА СВЕТОСАВСКА ББ 
 

1. ПРЕДМЕТ НАДМЕТАЊА:

Предмет Лицитације – Јавног надметања је отуђење из јавне својине – општинске својине, следећих стамбених јединица – станова:

I. Стамбене јединице у стамбеној згради код Цркве, на кат. парцели број 1233, уписанa у Лист непокретности број 1869 КО Варош Косјерић, у Ламели А1, Улаз 1, приземље, тип стана двособан, означена као стан број 3, површине П = 80  ­м2,

II. Стамбене јединице у стамбеној згради код Цркве, на кат. парцели број 1233, уписанa у Лист непокретности број 1869 КО Варош Косјерић, у Ламели А1, Улаз 1, на првом спрату, тип стана једноипособан, означена као стан број 4, површине П = 63  ­м2,

III. Стамбене јединице у стамбеној згради код Цркве, на кат. парцели број 1233, уписанa у Лист непокретности број 1869 КО Варош Косјерић, у Ламели А1, Улаз 1,  на трећем спрату, тип стана једнособан, означена као стан број 15, површине П = 55 ­м2, 

IV. Стамбене јединице у стамбеној згради код Цркве, на кат. парцели број 1233, уписанa у Лист непокретности број 1869 КО Варош Косјерић, у Ламели А1, Улаз 1,  на трећем спрату, тип стана гарсоњера, означена као стан број 16, површине П = 32 ­м2,

V.  Стамбене јединице у стамбеној згради код Цркве, на кат. парцели број 1233, уписанa у Лист непокретности број 1869 КО Варош Косјерић, у Ламели А1, Улаз 1,  поткровље, тип стана једнособан, означена као стан број 19, површине П = 42 ­м2,

VI. Стамбене јединице у стамбеној згради код Цркве, на кат. парцели број 1233, уписаној у Лист непокретности број 1869 КО Варош Косјерић, у Ламели А2, Улаз 2, приземље, тип стана трособан, означена као стан број 4, површине П = 89 ­м2,

VII. Стамбене јединице у стамбеној згради код Цркве, на кат. парцели број 1233, уписанa у Лист непокретности број 1869 КО Варош Косјерић, у Ламели А2, Улаз 2, на трећем спрату, тип стана двособан, означена као стан број 16, површине П = 76 м2,

VIII.. Стамбене јединице у стамбеној згради код Цркве, на кат. парцели број 1233, уписанa у Лист непокретности број 1869 КО Варош Косјерић, у Ламели А2, Улаз 2, на трећем спрату, тип стана гарсоњера, означена као стан број 19, површине П = 27 м2,

IX. Стамбене јединице у стамбеној згради код Цркве, на кат. парцели број 1233, уписанa у Лист непокретности број 1869 КО Варош Косјерић, у Ламели А2, Улаз 2, поткровље, тип стана - двособан, означен као стан број 20, површине П = 56 м2;

X. Стамбене јединице у стамбеној згради код Цркве, на кат. парцели број 1233, уписанa у Лист непокретности број 1869 КО Варош Косјерић, у Ламели А2, Улаз 2, поткровље, тип стана - једнособан, означен као стан број 21, површине П = 45 м2;

XI. Стамбене јединице у стамбеној згради код Цркве, на кат. парцели број 1233, уписанa у Лист непокретности број 1869 КО Варош Косјерић, у Ламели А2, Улаз 2, поткровље, тип стана - једнособан, означен као стан број 22, површине П = 47 м2;

Стамбене јединице се отуђују у својину по систему „КЉУЧ У РУКЕ“, што подразумева:

2. ОПШТИ УСЛОВИ:

2.1.Почетна цена на лицитацији је :

Право учешћа на огласу имају сва правна и физичка лица.

Пријава садржи:

  1. Ознаку стамбене јединице, на коју се понуда односи.
  2. Име и презиме лица, адресу и ЈМБГ, односно назив и седиште правног лица, извод из регистра привредних субјеката, Матични број и ПИБ ( Решење о регистрацији АПР – а, оверену фотокопију за правна лица).
  3. Оверено пуномоћје којим се представник правног лица овлашћује да учествује у надметању у име правног лица.
  4. Оверену изјаву овлашћеног лица о прихватању свих услова из јавног огласа за правна лица.
  5. Оверену изјаву о прихватању почетне цене из става 2. 1.
  6. Доказ о уплати гарантног износа уплаћен  на рачун Општине Косјерић број: 840-811151843-89 модел 97, позив на број 51- 048,  у износу од 300 еура  за једну стамбену јединицу у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате депозита.
  7. Број рачуна за враћање депозита.

Пријаве на оглас за јавно надметање доставити у затвореном коверту, препорученом пошиљком, путем поште или предајом на писарницу Општинске управе Косјерић, са назнаком „ПРИЈАВЕ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЛИЦИТАЦИЈИ – ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ, ЗА ОТУЂЕЊЕ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ – ОПШТИНСКЕ СВОЈИНЕ СТАМБЕНИХ ЈЕДИНИЦА – СТАНОВА  У СТАМБЕНОМ ОБЈЕКТУ КОД ЦРКВЕ, НА КАТ. ПАРЦЕЛИ БРОЈ 1233 УПИСАНОЈ У ЛИСТ НЕПОКРЕТНОСТИ БРОЈ 1869 КО ВАРОШ КОСЈЕРИЋ, УЛИЦА СВЕТОСАВСКА ББ  – НЕ ОТВАРАЈ“, а на полеђини коверта навести име и презиме за физичка лица, односно назив за правна лица.

На јавном надметању обавезно је лично учествовање или учествовање путем представника или пуномоћника уз достављање овереног пуномоћја. 

Непотпуне, неблаговремене и неуредне пријаве неће се узимати у обзир.

3. МЕСТО И ДАТУМ ОТВАРАЊА ПОНУДА:

3.1. Рок за достављање понуда jе  14.10.2016. године до 10 : 00 часова.

3.2. Отварање понуда и Јавно надметање биће одржано 14.10.2016. године у 13:00 часова у сали број 5 Општинске управе Косјерић, у Косјерићу, улица Олге Грбић број 10.

4. УСЛОВИ ЛИЦИТИРАЊА: 

4.1. Предмет отуђења у својину добија учесник који је у поступку јавног надметања излицитирао највишу цену.

4. 2. Депозит се подноси за сваку стамбену јединицу посебно и износи 300 еура  за једну стамбену јединицу у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате депозита.

4.3. С обзиром да је до сада одржано више лицитација,  непокретност се може отуђити понуђачу по цени коју је понудио у пријави за учешће на лицитацији, а која не може бити мања од почетне цене 550,00 ЕУРА по m2 стамбеног простора, за приземље, први, други и трећи спрат и 450,00 ЕУРА по m2 стамбеног простора за поткровље.

4.4. Уколико лице коме се ствар отуђује одустане од закључења уговора и исти се не закључи у року од 30 дана од дана правноснажности Одлуке о отуђењу непокретности из јавне својине, поступак отуђења се понавља за ту стамбену јединицу, а депозит се не враћа.

4.5. Депозит изабраног понуђача се задржава и урачунава у излицитирану цену.

4.6. Понуђачима чија се понуда не прихвати, износ депозита ће бити враћен у року од седам дана од дана отварања понуда.

4.7. Поступак ће се спровести у складу са одредбама Закона о јавној својини а најповољнији понуђач је дужан да  исплати купопродајну цену сходно Одлуци Општинског већа број: 404 – 39 / 11 – 02  од дана 05.09.2016.године на следећи начин:

Стамбене јединице ће се отуђивати исплатом излицитираног износа на следеће начине:

  1. уколико се купопродајна цена исплаћује путем кредита с обзиром на услове и могућности одобрења и реализације кредита (у року од 15 дана од дана реализације кредита), а најкасније 60 дана од дана потписивања уговора и
  2. исплатом укупне продајне-излицитиране цене у готовом  на рачун Буџета Општине Косјерић број: 840-811151843-89 модел 97, позив на број 51- 048 у року од 15 дана од дана закључења уговора.

4.8. Усељење у стамбене јединице је одмах након закључења уговора.

4.9. Сви трошкови око преноса непокретности падају на терет купца, укључујући и порез на пренос апсолутних права, као и оверу уговора код надлежног суда.

4.10. Заинтересована лица могу добити ближа обавештења у вези Јавног надметања и подношења пријава за подношење понуда у општини Косјерић, канцеларији број 28 или телефоном на број  031 / 781 – 460 локал 20.

Број: 404 – 39 / 11 – 02

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

  
Текст јавног позива