Среда, 23.10.2019. Званична презентација Општине Косјерић

ПДР "БРДО ГРАД 3"

            

Понедељак, 16. мај 2016.

ЈАВНИ УВИД ПДР "БРДО ГРАД 3"                                                                                                                                                                                                              

Општинска управа општине Косјерић, на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр.72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 54/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14 и 145/14) и члана 54. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, бр.64/15),

 О Г Л А Ш А В А
ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „БРДО ГРАД 3“ 

Јавни увид трајаће од 16.05.2016. године закључно са 16.06.2016. године. Материјал је изложен у згради Општине Косјерић у Косјерићу, ул. Олге Грбић бр. 1, ходник на другом спрату, сваког радног дана од 7 до 15 часова, као и на интернет страни општине Косјерић (www.kosjeric.rs)

Текст огласа   
Текст нацрта  
Планирана намена  
Подела простора на урбанистичке зоне  
Урбанистичка регулација са грађевинским линијама  
Елементи саобраћајница  
Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину  

ОБАВЕШТЕЊЕ

               

Среда, 27. април 2016.

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е                                                                                                                                                                            

ЈАВНА СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ

ЗАКАЗАНА ЗА 28.04.2016. год. У 12 ЧАСОВА

БИЋЕ ОДРЖАНА ИСТОГА ДАНА У 14 ЧАСОВА 

Обједињена процедура

 О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о спровођењу oбједињене процедуре електронским путем

Обавештавамо вас да је 01. јануара 2016. ступио на снагу Правилник о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“, бр. 113/2015 од 30.12.2015. године) којим је ближе прописан поступак спровођења обједињене процедуре.

Самим тим, убудуће ће се сви поступци у оквиру обједињене процедуре обављати искључиво кроз Централни информациони систем (ЦИС) који представља систем за електронско поступање у оквиру обједињене процедуре и могуће му је приступити преко веб странице

https://ceop.apr.gov.rs/eregistrationportal/  и  http://gradjevinskedozvole.rs/

Такође, достава поднесака, аката и документације у обједињеној процедури између подносиоца захтева и надлежног органа, као и између надлежног органа и ималаца јавних овлашћења обављаће се електронским путем кроз ЦИС.

Обједињена процедура, односно одређене фазе обједињене процедуре покрећу се пред надлежним органом попуњавањем одговарајућег захтева, односно пријаве кроз ЦИС, који се потписује квалификованим електронским потписом.

Обзиром на наведено, достава нових поднесака, аката и документације за све поступке у оквиру обједињене процедуре више неће бити могуће преко Одељења за урбанизам, инвестиције, изградњу и инспекцијске послове Општинске управе Косјерић, већ искључиво на начин на који је предвиђено Правилником о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем.

Изузетно, ако је техничка документација израђена пре ступања на снагу овог Правилника, а подносилац захтева није у могућности да ту техничку документацију достави и у .dwg или .dwf формату, подносилац захтева, односно пријаве, може до 1. јануара 2018. године да ту документацију достави у папирној форми. 

Упутство за поступак обједињене процедуре можете преузети ОВДЕ
Тарифник обједињене процедуре можете преузети ОВДЕ.
Упутство за коришћење портала за електронско подношење захтева можете преузети ОВДЕ.


ОБРАСЦИ ЗАХТЕВА

Захтев за издавање информације о локацији можете преузети ОВДЕ
Захтев за ЕПС - издавање услова за израду техничке документације можете преузети ОВДЕ


Подносиоци захтева за издавање локацијских услова, уз обавезне прилоге прописане Правилником о спровођењу обједињене процедуре електронским путем, прилажу попуњен и оверен одговарајући образац захтева  ЕПС-у, као и копију личне карте. 

ПРАВНА РЕГУЛАТИВА

Закон о планирању и изградњи можете преузети ОВДЕ.
Правилник о изгледу, садржини и месту постављања градилишне табле можете преузети ОВДЕ.
Правилник о класификацији објеката можете преузети ОВДЕ.
Правилник о објектима на које се не примењују поједине одредбе Закона о планирању и изградњи можете преузети ОВДЕ.
Правилник о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу можете преузети ОВДЕ
Правилник о поступку спровођења обједињене процедуре можете преузети ОВДЕ
Правилник о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката можете преузети ОВДЕ
Правилник о садржини и начину вођења књиге инспекције, грађевинског дневника и грађевинске књиге можете преузети ОВДЕ
Правилник о садржини и начину вођења стручног надзора можете преузети ОВДЕ
Правилник о садржини и начину вршења техничког прегледа објеката можете преузети ОВДЕ
Допринос за уређивање грађевинског земљишта можете преузети ОВДЕ

Регистар грађевинских дозвола

 

Грађевинске дозволе
Употребне дозволе
Решења о одобрењу за извођење радова


Регистар пријаве почетка радова можете преузети ОВДЕ
Регистар локацијских услова за можете преузети ОВДЕ
Регистар грађевинских дозвола можете преузети ОВДЕ
Регистар употребних дозвола можете преузети ОВДЕ

ОДБИЈЕНИ ЗАХТЕВИ


Грађевинске дозволе издате у 2015. години можете преузети ОВДЕ
Грађевинске дозволе издате у 2014. години можете преузети ОВДЕ.
Грађевинске дозволе издате у 2013. години можете преузети ОВДЕ.
Грађевинске дозволе издате у 2012. години можете преузети ОВДЕ.
Грађевинске дозволе издате у 2011. години можете преузети ОВДЕ.
Грађевинске дозволе издате у 2010. години можете преузети ОВДЕ.

 

 

exchange5 baner


Baner Pecat 211x81

banner sl list
Нови број - 20/2019
  (26.09.2019. г.) 
banner maticna
banner lpa
banner pisarnica 
-------------------------------------------------
 
-------------------------------------------------