Субота, 04.07.2020. Званична презентација Општине Косјерић

Јавни увид плана детаљне регулације за изградњу МХЕ „Годечево“

Петак, 15. септембар 2017.

Општинска управа општине Косјерић, на основу члана 45а. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 54/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14 и 145/14) и члана 36. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Службени гласник РС", бр.64/15),

ОГЛАШАВА

ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ МХЕ „ГОДЕЧЕВО“ у КО Годечево1 и КО Годечево2 на територији општине Косјерић
и
Извештаја о стратешкој процени утицаја плана детаљне регулације за изградњу МХЕ Годечево на животну средину

Јавни увид трајаће у периоду од 15.09.2017. године закључно са 16.10.2017. године. Материјал ће бити изложен у згради Општине Косјерић у Косјерићу, ул. Олге Грбић бр. 10, ходник на другом спрату, сваког радног дана од 7 до 15 часова, као и на интернет страни општине Косјерић (www.kosjeric.rs). 

Заинтересованим правним и физичким лицима која врше увид у изложени материјал Плана детаљне регулације за изградњу МХЕ "Годечево", Одељење за урбанизам, изградњу, инспекцијске, комунално-стамбене и имовинско-правне послове (канцеларија број 24, на другом спрату), пружиће све потребне информације и стручну помоћ у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби и сугестија. 

Примедбе и сугестије на изложени материјал могу се доставити током трајања јавног увида у писаном облику, Одељењу за урбанизам Општинске управе Косјерић, лично на писарници или поштом, закључно са 16.10.2017. године. 

По завршеном јавном увиду Одељење за урбанизам, Општинске управе Косјерић припрема извештај о обављеном јавном увиду, који усваја Комисија за планове општине Косјерић. 

Општинска управа Косјерић
Одељење за урбанизам, изградњу, инспекцијске,

комунално-стамбене и имовинско-правне послове

Текст нацрта плана можете преузети ОВДЕ
Графичку документацију можете преузети ОВДЕ
Стратешку процену утицаја на животну средину можете преузети ОВДЕ.

Рани јавни увид - МХЕ "Ластва"

Среда, 20. јул 2016.

Општинска управа општине Косјерић, на основу чл.45а. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 54/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14 и 145/14) и чл.36. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр.64/15),

ОГЛАШАВА
ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ РАНИ УВИД ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗРАДИ МХЕ "ЛАСТВА"
(на територији општине Косјерић)

Рани јавни увид трајаће 15 дана од 26.07.2016. године закључно са 10.08.2016 године. Материјал је изложен у згради Општине Косјерић у Косјерићу, ул. Олге Грбић бр.1, ходник на другом спрату, сваког радног дана од 7 до 15 часова, као и на интернет страни општине Косјерић (www.kosjeric.rs). 

Заинтересованим правним и физичким лицима која врше увид у изложени материјал  Плана детаљне регулације за изградњу МХЕ „Ластва“, Одељење  за урбанизам, инвестиције, изградњу и инспекцијске послове Општинске управе општине Косјерић (канцеларија број 24, на другом спрату), пружиће све потребне информације и стручну помоћ у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби и сугестија.

Примедбе и сугестије на изложени  материјал могу се доставити током трајања раног јавног увида у писаном облику, Служби за урбанизам, изградњу и инспекцијске послове Општинске управе општине Косјерић, лично на писарници или поштом, закључно са 10.08.2016. године.

По завршеном раном јавном увиду Одељење за урбанизам, изградњу и инспекцијске послове Општинске управе општине Косјерић припрема извештај о обављеном раном јавном увиду, који усваја Комисија за планове општине Косјерић.

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ИНВЕСТИЦИЈЕ, ИЗГРАДЊУ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

Текст Плана можете преузети ОВДЕ
Намену површина можете преузети ОВДЕ. 

Јавни увид - ПДР за реконструкцију, адаптацију и доградњу далековода

Среда, 20. јул 2016.

Општинска управа општине Косјерић, на основу чл.50. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 54/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14 и 145/14) и чл.36. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр.64/15), 

ОГЛАШАВА
ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ, АДАПТАЦИЈУ И ДОГРАДЊУ ДАЛЕКОВОДА 110 kW бр. 116/2 ТС "КОСЈЕРИЋ" - ТС "ВАЉЕВО 1"
(на територији општине Косјерић)

Jавни увид трајаће 30  дана од 26.07.2016. године закључно са 25.08.2016. године. Материјал је изложен у згради Општине Косјерић у Косјерићу, ул. Олге Грбић бр.1, ходник на другом спрату, сваког радног дана од 7 до 15 часова, као и на интернет страни општине Косјерић (www.kosjeric.rs).

Заинтересованим правним и физичким лицима која врше увид у изложени материјал  Плана детаљне регулације за реконструкцију, адаптацију и доградњу далековода ДВ бр.116/2 ТС “Косјерић” – ТС “Ваљево 1”, Одељење  за урбанизам, изградњу и инспекцијске послове Општинске управе општине Косјерић (канцеларија број 24, на другом спрату), пружиће све потребне информације и стручну помоћ у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби и сугестија.

Примедбе и сугестије на изложени  материјал могу се доставити током трајања јавног увида у писаном облику, Служби за урбанизам, изградњу и инспекцијске послове Општинске управе општине Косјерић, лично на писарници или поштом, закључно са 25.08.2016. год.

По завршеном јавном увиду у нацрт планског документа, Комисија за планове општине Косјерић одржава јавну седницу и припрема извештај о обављеном јавном увиду у нацрт планског документа.

Јавна седница Комисије за планове одржаће се 30. августа 2016. године у сали број 5 Општине Косјерић са почетком у 12 часова.

Јавној седници могу присуствовати правна и физичка лица која су поднела примедбе на плански документ.

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ИНВЕСТИЦИЈЕ, ИЗГРАДЊУ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

Текст Плана можете преузети ОВДЕ
Планирану намену можете преузети ОВДЕ

САГЛАСНОСТ "БАЊИЦА"

            

Уторак, 14. јун 2016.

САГЛАСНОСТ НА ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „БАЊИЦА“                   

На основу члана 22 став 1 Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04) и члана 192 став 1 Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“, бр. 33/97 и 31/01 и „Службени гласник РС“, бр. 30/10), овлашћења Начелника Општинске управе општине Косјерић бр. 03-10/2015 од 10.11.2015. године, поступајући по захтеву органа надлежног за припрему плана и програма Општинске управе Косјерић, Одсек за урбанизам, инвестиције, изградњу и импвинско-правне послове, за давање сагласности на Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације „Бањица“ доноси

РЕШЕЊЕ

Даје се сагласност на Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације „Бањица“, општина Косјерић. 


 

 

exchange5 baner


Baner Pecat 211x81

banner sl list
Нови број - 1/2020
  (03.01.2020. г.) 
banner maticna
banner lpa
banner pisarnica 
-------------------------------------------------
 
-------------------------------------------------

 

A- A A+
 
 

 
 
 
 
baner poverenik 

registar stambenih zajednica banner

Временска прогноза

vremene logo

106 radio logo