Понедељак, 06.07.2020. Званична презентација Општине Косјерић

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ, ИНВЕСТИЦИЈЕ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

БРОЈ ПРЕДМЕТА: 351 - 39 / 2015 

 ЗАКЉУЧАК 

ДЕО ИЗ ЗАКЉУЧКА:

 Број: 351-39/2015

Датум: 02.02.2016. године

К О С Ј Е Р И Ћ

           Одсек за урбанизам, изградњу и имовинско – правне послове, надлежан за издавање грађевинске дозволе, на основу чл. 8ђ Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" бр. 72/200981/2009-исправка, 24/2011, 121/2012, 42/2013–УС, 50/2013-УС, 98/2013-УС,  132/2014 и 145/2014), и члана 210. Закона о општем управном поступку ("Сл. лист СРЈ", бр. 33/97 и 31/2001), доноси

 З А К Љ У Ч А К

I ОДБАЦУЈЕ СЕ, због формалних недостатака, захтев број 351-39/2015 од 27.07.2015. године, за издавање решења којим се одобрава извођење радова на изградњи оптичког кабла МСАН Галовићи – Фабрика воде „Аудиотел“ д.о.о. на простору више катастарских парцела у КО Галовићи, који је поднет од стране „Телеком Србија“ а.д. Београд, Регија Крагујевац, ИЈ Ужице, Трг Партизана 12, Ужице.

II  Ако подносилац захтева отклони утврђене недостатке и поднесе усаглашени захтев у року од десет дана од дана пријема закључка, а најкасније 30 дана од дана објављивања закључка на интернет страни надлежног органа, не доставља документацију поднету уз захтев који је одбачен од стране надлежног органа, нити поново плаћа административну таксу.

ПРОГРАМ ПОПИСА НЕЗАКОНИТО ИЗГРАЂЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

На основу члана 7. став 1. Закона о озакоњењу објеката („Службени гласник РС“ број 96/2015), на предлог грађевинског инспектора Општинске управе општине Косјерић бр. 351-6/2016 од 20.01.2016.године, Начелник Општинске управе општине Косјерић, доноси

ПРОГРАМ ПОПИСА НЕЗАКОНИТО ИЗГРАЂЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

Oglas za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja izgradnje poslovno-proizvodnog objekta- fabrike za pakovanje mineralne vode i bunara IEBKos-2, u Galovićima

 
 
Opštinska uprava opštine Kosjerić
 
Oglas
 
Ponedeljak, 16. decembar 2013. g.

Pripremila: stručni saradnik za poslove zaštite životne sredine Zorica Vuković

Kosjerić. Prema Zakonu o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“ br. 135/04 i 36/09), a na osnovu donetog Rešenja br. 501-43/2013 od...

Опширније

 

 

exchange5 baner


Baner Pecat 211x81

banner sl list
Нови број - 1/2020
  (03.01.2020. г.) 
banner maticna
banner lpa
banner pisarnica 
-------------------------------------------------
 
-------------------------------------------------

 

A- A A+
 
 

 
 
 
 
baner poverenik 

registar stambenih zajednica banner

Временска прогноза

vremene logo

106 radio logo