Понедељак, 14.10.2019. Званична презентација Општине Косјерић

ЈАВНИ УВИД - "ЛУЧИЋА ОГРАДА"

Општинска управа општине Косјерић, на основу чл. 50. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 54/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14 и 145/14) и чл.54. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр.64/15),

 ОГЛАШАВА

ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „ЛУЧИЋА ОГРАДА“ 

Јавни увид трајаће 30 дана од 07.03.2016. год. закључно са 05.04.2016. год. Материјал је изложен у згради Општине Косјерић у Косјерићу, ул. Олге Грбић бр.10, ходник на другом спрату, сваког радног дана од 7 до 15 часова. 

ДОКУМЕНТАЦИЈУ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ

СТРАТЕШКУ ПРОЦЕНУ УТИЦАЈА ПДР МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ

ЈАВНИ УВИД - "БРДО ГРАД 1"

Општинска управа општине Косјерић, на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 54/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14 и 145/14) и чл. 54. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр.64/15), 

ОГЛАШАВА

ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД

 ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „БРДО ГРАД 1“

Јавни увид трајаће 30 дана од 07.03.2016. год. закључно са 05.04.2016. год. Материјал је изложен у згради Општине Косјерић у Косјерићу, ул. Олге Грбић бр.1, ходник на другом спрату, сваког радног дана од 7 до 15 часова. 

 ДОКУМЕНТАЦИЈУ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ.

СТРАТЕШКУ ПРОЦЕНУ УТИЦАЈА ПДР МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ

ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ ГРАДА КОСЈЕРИЋА

текст

текст план

текст концепт

постојећа намена

граница плана 


 ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ "ВИДИК" КОСЈЕРИЋ

 садржај и текст

видик геологија

 карта


 ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  "БРДО ГРАД 2"

текст плана

стратешка процена утицаја


ПЛАН ОПШТЕГ УРЕЂЕЊА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈУ ДИЈАБАЗА "ТАВАНИ" БУКОВИ И КОСЈЕРИЋ

ПДР "ЦЕМЕНТАРА"

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ПОВРШИНСКИ КОП "СУВО ВРЕЛО" У ОПШТИНИ КОСЈЕРИЋ

ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ЦЕМЕНТАРЕ

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ, ИНВЕСТИЦИЈЕ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

БРОЈ ПРЕДМЕТА: 351 - 39 / 2015 

 ЗАКЉУЧАК 

ДЕО ИЗ ЗАКЉУЧКА:

 Број: 351-39/2015

Датум: 02.02.2016. године

К О С Ј Е Р И Ћ

           Одсек за урбанизам, изградњу и имовинско – правне послове, надлежан за издавање грађевинске дозволе, на основу чл. 8ђ Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" бр. 72/200981/2009-исправка, 24/2011, 121/2012, 42/2013–УС, 50/2013-УС, 98/2013-УС,  132/2014 и 145/2014), и члана 210. Закона о општем управном поступку ("Сл. лист СРЈ", бр. 33/97 и 31/2001), доноси

 З А К Љ У Ч А К

I ОДБАЦУЈЕ СЕ, због формалних недостатака, захтев број 351-39/2015 од 27.07.2015. године, за издавање решења којим се одобрава извођење радова на изградњи оптичког кабла МСАН Галовићи – Фабрика воде „Аудиотел“ д.о.о. на простору више катастарских парцела у КО Галовићи, који је поднет од стране „Телеком Србија“ а.д. Београд, Регија Крагујевац, ИЈ Ужице, Трг Партизана 12, Ужице.

II  Ако подносилац захтева отклони утврђене недостатке и поднесе усаглашени захтев у року од десет дана од дана пријема закључка, а најкасније 30 дана од дана објављивања закључка на интернет страни надлежног органа, не доставља документацију поднету уз захтев који је одбачен од стране надлежног органа, нити поново плаћа административну таксу.

 

 

exchange5 baner


Baner Pecat 211x81

banner sl list
Нови број - 20/2019
  (26.09.2019. г.) 
banner maticna
banner lpa
banner pisarnica 
-------------------------------------------------
 
-------------------------------------------------