Петак, 10.07.2020. Званична презентација Општине Косјерић

Регистар грађевинских дозвола

 

Локацијски услови
Грађевинске дозволе

Употребне дозволе
Решења о одобрењу за извођење радова


Регистар пријаве почетка радова можете преузети ОВДЕ
Регистар локацијских услова за можете преузети ОВДЕ
Регистар грађевинских дозвола можете преузети ОВДЕ
Регистар употребних дозвола можете преузети ОВДЕ

ОДБИЈЕНИ ЗАХТЕВИ


Грађевинске дозволе издате у 2015. години можете преузети ОВДЕ
Грађевинске дозволе издате у 2014. години можете преузети ОВДЕ.
Грађевинске дозволе издате у 2013. години можете преузети ОВДЕ.
Грађевинске дозволе издате у 2012. години можете преузети ОВДЕ.
Грађевинске дозволе издате у 2011. години можете преузети ОВДЕ.
Грађевинске дозволе издате у 2010. години можете преузети ОВДЕ.

ЈАВНИ УВИД - "БАЊИЦА"

     

Понедељак, 28. март 2016.

ЈАВНИ УВИД ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ "БАЊИЦА"                                                                                                                                                                            

Општинска управа општине Косјерић, на основу чл. 50. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 54/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14 и 145/14) и чл.54. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр.64/15),

 ОГЛАШАВА

ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „БАЊИЦА“ 

Јавни увид трајаће 30 дана од 29.03.2016. год. закључно са 27.04.2016. год. Материјал је изложен у згради Општине Косјерић у Косјерићу, ул. Олге Грбић бр.10, ходник на другом спрату, сваког радног дана од 7 до 15 часова.  

Текстуални део плана можете преузети ОВДЕ. 

Зоне санитарне заштите можете преузети ОВДЕ.

Планирану намену површина можете преузети ОВДЕ.  

Стратешку процену утицаја можете преузети ОВДЕ


Закључци о одбацивању захтева


ЗАКЉУЧЦИ ОДСЕКА ЗА ИЗДАВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ ДОЗВОЛА, УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО - ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

 

ЗАКЉУЧЦИ 2020

Закључак - ЕПС ВАЉЕВО
Закључак
-
МИЛУТИН МАРКОВИЋ
Закључак
-
МИЛОРАД НИКОЛИЋ
Закључак - ОРБИТА

ЗАКЉУЧЦИ 2019

Закључак - ОПШТИНА КОСЈЕРИЋ
Закључак - АНГЕЛИНА ИВАНОВИЋ
Закључак - ЗОРАН ГЛИГОРИЈЕВИЋ
Закључак -
ОРБИТА
Закључак - ЕПС (БЈЕЛОВАЦ)
Закључак - РАДА МАРКОВИЋ
Закључак - ЕУРОПРОМ д.о.о.
Закључак - ОПШТИНА КОСЈЕРИЋ
Закључак - ФИЛИП ЈЕЛИЋ
Закључак -
МИЛОВАН ДИМИТРИЈЕВИЋ
Закључак -
МИЛОРАД АРСЕНИЈЕВИЋ 
Закључак -
СТОЈАН ПЕТРОВИЋ 

Закључак -
ВЕРА ГЛИГОРИЈЕВИЋ 
Закључак
- ВЕРА ГЛИГОРИЈЕВИЋ 


ЗАКЉУЧЦИ 2018

Закључак -
МИЛОРАД НИКОЛИЋ 

Закључак
- МИЛОШ АЛЕКСИЋ 
Закључак 
-СРЕМКА БУГАРИНОВИЋ 
Закључак -
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА КОСЈЕРИЋ
Закључак -
"МХЕ ГОДЕЧЕВО"
Закључак -
МИЛОРАД НИКОЛИЋ 
Закључак -
ОПШТИНА КОСЈЕРИЋ
Закључак -
"СОФРОНИЈЕВИЋ" д.о.о. Косјерић
Закључак -
СРЕТЕН ГЛИГОРИЈЕВИЋ, Косјерић
Закључак -
ИВАН МАТИЋ Косјерић 
Закључак -
"СОФРОНИЈЕВИЋ" д.о.о. Косјерић
Закључак -
"БРАЋА ЛАЗИЋ" Косјерић
Закључак
-
НАДА ИЛИЋ, Шеврљуге
Закључак 
СЛАВОСЛАВ МИЛИВОЈЕВИЋ
Закључак 
"ЕУРОПРОМ" д.о.о. Лукавац
Закључак 
"АQUAWELL PRODUCTION"
Закључак -
"ИРКОМ" д.о.о.
Закључак
-
ФАБРИКА ВОДЕ "SAINT JOHN'S"
Закључак
-
РАДОЈЕ МАТИЋ 
Закључак
-
ННЛ ИНВЕСТМЕНТС д.о.о. 
Закључак
-
СПЦ, ЦО Ражана
Закључак
-
СЛАВИЦА МАРКОВИЋ 

Закључак
-
"ЕУРОПРОМ" д.о.о. Лукавац
Закључак
-
"КЕПО" д.о.о. Косјерић
Закључак
- "ОРБИТА" д.о.о. Чачак
Закључак
- "СТ АГРО ЕКО" Београд

Закључак - ИВАН ТЕЈИЋ
Закључак - МИЛОРАД НИКОЛИЋ
Закључак - ДРАГИША ФИЛИПИЋ
Закључак - ВЛАДИМИР ВЕСЕЛИНОВИЋ
Закључак - "ЕУРОПРОМ" д.о.о.
Закључак - РАДИСАВ ЂОКИЋ

ЗАКЉУЧАК

            

 Среда, 23. март 2016.г. 

ЗАКЉУЧАК ОДСЕКА ЗА ИЗДАВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ ДОЗВОЛА, УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО - ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ                        

Одсек за урбанизам, изградњу и имовинско – правне послове, Општинске управе Косјерић, решавајући по захтеву Радисава Ђокића из Косјерића, поднетог преко пуномоћника Миљка Ковачевића из Пожеге за издавање грађевинске дозволе за доградњу економског објекта – складишта пољопривредних производа, на основу чл. 8ђ Закона о планирању и изградњи ("Службени Гласник РС" бр. 72/2009, 81/2009-исправка, 24/2011, 121/2012, 42/2013–УС, 50/2013-УС, 98/2013-УС, 132/2014 и 145/2014), члана 17. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени Гласник РС“ број 113/2015) и члана 210. Закона о општем управном поступку ("Сл. лист СРЈ" бр. 33/97 и 31/2001 и „Службени гласник РС“ број 30/2010), доноси

I ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев Радисава Ђокића из Косјерића за издавање грађевинске дозволе за доградњу економског објекта – складишта пољопривредних производа уз постојећи објекат – хладњачу на кат. пар. број 1121 и 1125/2 КО Цикоте у општини Косјерић, број ROP-KOS-2152-CPI-1/2016 код овог органа заведен под бројем 351-33/2016 од 08.03.2016. године, због неиспуњености формалних услова за поступање по захтеву

II Ако подносилац захтева отклони утврђене недостатке и поднесе усаглашени захтев у року од десет дана од дана пријема закључка, а најкасније 30 дана од дана објављивања закључка на интернет страни надлежног органа, не доставља документацију поднету уз захтев који је одбачен од стране надлежног органа, нити поново плаћа административну таксу. 


 

 

exchange5 baner


Baner Pecat 211x81

banner sl list
Нови број - 1/2020
  (03.01.2020. г.) 
banner maticna
banner lpa
banner pisarnica 
-------------------------------------------------
 
-------------------------------------------------

 

A- A A+
 
 

 
 
 
 
baner poverenik 

registar stambenih zajednica banner

Временска прогноза

vremene logo

106 radio logo