САГЛАСНОСТ "БАЊИЦА"

            

Уторак, 14. јун 2016.

САГЛАСНОСТ НА ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „БАЊИЦА“                   

На основу члана 22 став 1 Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04) и члана 192 став 1 Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“, бр. 33/97 и 31/01 и „Службени гласник РС“, бр. 30/10), овлашћења Начелника Општинске управе општине Косјерић бр. 03-10/2015 од 10.11.2015. године, поступајући по захтеву органа надлежног за припрему плана и програма Општинске управе Косјерић, Одсек за урбанизам, инвестиције, изградњу и импвинско-правне послове, за давање сагласности на Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације „Бањица“ доноси

РЕШЕЊЕ

Даје се сагласност на Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације „Бањица“, општина Косјерић.