ЈАВНИ УВИД - "БАЊИЦА"

     

Понедељак, 28. март 2016.

ЈАВНИ УВИД ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ "БАЊИЦА"                                                                                                                                                                            

Општинска управа општине Косјерић, на основу чл. 50. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 54/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14 и 145/14) и чл.54. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр.64/15),

 ОГЛАШАВА

ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „БАЊИЦА“ 

Јавни увид трајаће 30 дана од 29.03.2016. год. закључно са 27.04.2016. год. Материјал је изложен у згради Општине Косјерић у Косјерићу, ул. Олге Грбић бр.10, ходник на другом спрату, сваког радног дана од 7 до 15 часова.  

Текстуални део плана можете преузети ОВДЕ. 

Зоне санитарне заштите можете преузети ОВДЕ.

Планирану намену површина можете преузети ОВДЕ.  

Стратешку процену утицаја можете преузети ОВДЕ