Уторак, 25.02.2020. Званична презентација Општине Косјерић

ЗАКЉУЧАК

            

 Среда, 23. март 2016.г. 

ЗАКЉУЧАК ОДСЕКА ЗА ИЗДАВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ ДОЗВОЛА, УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО - ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ                        

Одсек за урбанизам, изградњу и имовинско – правне послове, Општинске управе Косјерић, решавајући по захтеву Радисава Ђокића из Косјерића, поднетог преко пуномоћника Миљка Ковачевића из Пожеге за издавање грађевинске дозволе за доградњу економског објекта – складишта пољопривредних производа, на основу чл. 8ђ Закона о планирању и изградњи ("Службени Гласник РС" бр. 72/2009, 81/2009-исправка, 24/2011, 121/2012, 42/2013–УС, 50/2013-УС, 98/2013-УС, 132/2014 и 145/2014), члана 17. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени Гласник РС“ број 113/2015) и члана 210. Закона о општем управном поступку ("Сл. лист СРЈ" бр. 33/97 и 31/2001 и „Службени гласник РС“ број 30/2010), доноси

I ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев Радисава Ђокића из Косјерића за издавање грађевинске дозволе за доградњу економског објекта – складишта пољопривредних производа уз постојећи објекат – хладњачу на кат. пар. број 1121 и 1125/2 КО Цикоте у општини Косјерић, број ROP-KOS-2152-CPI-1/2016 код овог органа заведен под бројем 351-33/2016 од 08.03.2016. године, због неиспуњености формалних услова за поступање по захтеву

II Ако подносилац захтева отклони утврђене недостатке и поднесе усаглашени захтев у року од десет дана од дана пријема закључка, а најкасније 30 дана од дана објављивања закључка на интернет страни надлежног органа, не доставља документацију поднету уз захтев који је одбачен од стране надлежног органа, нити поново плаћа административну таксу. 


 

 

exchange5 baner


Baner Pecat 211x81

banner sl list
Нови број - 1/2020
  (03.01.2020. г.) 
banner maticna
banner lpa
banner pisarnica 
-------------------------------------------------
 
-------------------------------------------------

 

A- A A+
 
 

 
 
 
 
baner poverenik 

registar stambenih zajednica banner

Временска прогноза

vremene logo

106 radio logo