Недеља, 05.07.2020. Званична презентација Општине Косјерић

Јавни позив за учешће на лицитацији – јавном надметању за отуђење из јавне својине – општинске својине стамбених јединица – станова, на кат. парцели број 1233 уписаној у лист непокретности број 1869 к.о. Варош Косјерић, улица Светосавска бб

Општинско веће општине Косјерић, на основу члана 29. став 1. Закона о јавној својини ("Службени гласник РС" број 72/11) и члана 61. Статута општине Косјерић ("Службени лист Општине Косјерић" број 9/08) расписује:

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА УЧЕШЋЕ НА ЛИЦИТАЦИЈИ – ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ ЗА ОТУЂЕЊЕ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ – ОПШТИНСКЕ СВОЈИНЕ СТАМБЕНИХ ЈЕДИНИЦА – СТАНОВА, НА КАТ. ПАРЦЕЛИ БРОЈ 1233 УПИСАНОЈ У ЛИСТ НЕПОКРЕТНОСТИ БРОЈ 1869 КО ВАРОШ КОСЈЕРИЋ, УЛИЦА СВЕТОСАВСКА ББ

1. ПРЕДМЕТ НАДМЕТАЊА:

Предмет Лицитације – Јавног надметања је отуђење из јавне својине – општинске својине, следећих стамбених јединица – станова:

I. Стамбене јединице у стамбеној згради код Цркве, на кат. парцели број 1233, уписанa у Лист непокретности број 1869 КО Варош Косјерић, у Ламели А1, Улаз 1, приземље, тип стана двособан, означена као стан број 3, површине П = 80 ¬м2,

II. Стамбене јединице у стамбеној згради код Цркве, на кат. парцели број 1233, уписанa у Лист непокретности број 1869 КО Варош Косјерић, у Ламели А1, Улаз 1, на трећем спрату, тип стана гарсоњера, означена као стан број 16, површине П = 32 ¬м2,

III. Стамбене јединице у стамбеној згради код Цркве, на кат. парцели број 1233, уписанa у Лист непокретности број 1869 КО Варош Косјерић, у Ламели А1, Улаз 1, поткровље, тип стана једнособан, означена као стан број 19, површине П = 42 ¬м2,

IV. Стамбене јединице у стамбеној згради код Цркве, на кат. парцели број 1233, уписаној у Лист непокретности број 1869 КО Варош Косјерић, у Ламели А2, Улаз 2, приземље, тип стана трособан, означена као стан број 4, површине П = 89 ¬м2,

V. Стамбене јединице у стамбеној згради код Цркве, на кат. парцели број 1233, уписанa у Лист непокретности број 1869 КО Варош Косјерић, у Ламели А2, Улаз 2, на првом спрату, тип стана двособан, означена као стан број 6, површине П = 76 м2,

VI. Стамбене јединице у стамбеној згради код Цркве, на кат. парцели број 1233, уписанa у Лист непокретности број 1869 КО Варош Косјерић, у Ламели А2, Улаз 2, на трећем спрату, тип стана двособан, означена као стан број 16, површине П = 76 м2,

VII Стамбене јединице у стамбеној згради код Цркве, на кат. парцели број 1233, уписанa у Лист непокретности број 1869 КО Варош Косјерић, у Ламели А2, Улаз 2, на трећем спрату, тип стана гарсоњера, означена као стан број 19, површине П = 27 м2,

VIII. Стамбене јединице у стамбеној згради код Цркве, на кат. парцели број 1233, уписанa у Лист непокретности број 1869 КО Варош Косјерић, у Ламели А2, Улаз 2, поткровље, тип стана - двособан, означен као стан број 20, површине П = 56 м2;

IX. Стамбене јединице у стамбеној згради код Цркве, на кат. парцели број 1233, уписанa у Лист непокретности број 1869 КО Варош Косјерић, у Ламели А2, Улаз 2, поткровље, тип стана - једнособан, означен као стан број 21, површине П = 45 м2;

X. Стамбене јединице у стамбеној згради код Цркве, на кат. парцели број 1233, уписанa у Лист непокретности број 1869 КО Варош Косјерић, у Ламели А2, Улаз 2, поткровље, тип стана - једнособан, означен као стан број 22, површине П = 47 м2;

I. Стамбене јединице се отуђују у својину по систему „КЉУЧ У РУКЕ“, што подразумева:

 • Сви зидови и плафони малтерисани, а потом обојени полудисперзивном бојом са свим потребним предрадњама. Зидови купатила и кухиња обложени зидним керамичким плочицама прве класе у лепку преко малтера. У купатилима плочице постављене 2,00м1 а у кухињама до 1,50 м1 до коте готовог пода.
 • Подови у собама и предсобљима урађени од храстовог паркета прве класе положеног у лепку преко цементне кошуљице.
 • Подови у купатилима, оставама, кухињи и на лођама урађени од подних керамичких плочица постављених у лепку преко цементне кошуљице.
 • Сва унутрашња врата класична дупло шперована у штоку од квалитетне чамове грађе у свему према шеми столарије финално обојена два пута масном бојом са лакирањем. У парапетима прозора уграђене клупице од квалитетног чамовог дрвета и финално обрађене два пута полиуретан бојом по избору пројектанта.
 • У објекту инсталације водовода и канализације и инсталације јаке и слабе струје.
 • Инсталације у становима подразумевају електро инсталације са опремом за на зид, без светиљки на зидовима и плафонима,
 • Инсталације водовода и канализације у становима су са санитарном опремом и са батеријама и славинама за топлу и хладну воду.
 • Инсталације централног грејања са подстаницом.
 • Партерно уређење плаца око зграде.

2. ОПШТИ УСЛОВИ:

2.1. Почетна цена станова на лицитацији је :

 • 550 ЕУРА по м2 стамбеног простора за: приземље, први, други и трећи спрат.
 • 450 ЕУРА по м2 стамбеног простора за поткровље.

Право учешћа на огласу имају сва правна и физичка лица.

Пријава садржи:

 • Ознаку стамбене јединице, на коју се понуда односи.
 • Име и презиме лица, адресу и ЈМБГ, односно назив и седиште правног лица, извод из регистра привредних субјеката, Матични број и ПИБ ( Решење о регистрацији АПР – а, оверену фотокопију за правна лица).
 • Оверено пуномоћје којим се представник правног лица овлашћује да учествује у надметању у име правног лица.
 • Оверену изјаву овлашћеног лица о прихватању свих услова из јавног огласа за правна лица.
 • Оверену изјаву о прихватању почетне цене из става.
 • Доказ о уплати гарантног износа уплаћен на рачун Општине Косјерић број: 840-811151843-89 модел 97, позив на број 51- 048, у износу од 300 еура за једну стамбену јединицу у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате депозита.
 • Број рачуна за враћање депозита.

Пријаве за куповину станова на оглас за јавно надметање, доставити у затвореном коверту, препорученом пошиљком, путем поште или предајом на писарницу Општинске управе Косјерић, са назнаком „ПРИЈАВЕ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЛИЦИТАЦИЈИ – ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ, ЗА ОТУЂЕЊЕ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ – ОПШТИНСКЕ СВОЈИНЕ СТАМБЕНИХ ЈЕДИНИЦА – СТАНОВА У СТАМБЕНОМ ОБЈЕКТУ КОД ЦРКВЕ, НА КАТ. ПАРЦЕЛИ БРОЈ 1233 УПИСАНОЈ У ЛИСТ НЕПОКРЕТНОСТИ БРОЈ 1869 КО ВАРОШ КОСЈЕРИЋ, УЛИЦА СВЕТОСАВСКА ББ – НЕ ОТВАРАЈ“, а на полеђини коверта навести име и презиме за физичка лица, односно назив за правна лица.

На јавном надметању обавезно је лично учествовање или учествовање путем представника или пуномоћника уз достављање овереног пуномоћја. Непотпуне, неблаговремене и неуредне пријаве неће се узимати у обзир .

3. МЕСТО И ДАТУМ ОТВАРАЊА ПОНУДА:

3.1. Рок за достављање понуда jе 23.10.2017. године до 10:00 часова.

3.3. Отварање понуда и Јавно надметање биће одржано 23.10.2017. године у 13:00 часова у сали број 5, Општинске управе Косјерић, у Косјерићу, улица Олге Грбић број 10.

4. УСЛОВИ ЛИЦИТИРАЊА ЗА СТАМБЕНЕ ЈЕДИНИЦЕ:

4.1. Предмет отуђења у својину добија учесник који је у поступку јавног надметања излицитирао највишу цену.

4.2. С обзиром да је до сада одржано више лицитација, непокретност се може отуђити понуђачу по цени коју је понудио у пријави за учешће на лицитацији, а која не може бити мања од почетне цене 550 ЕУРА по м2 стамбеног простора, за приземље, први, други и трећи спрат и 450 ЕУРА по м2 стамбеног простора за поткровље.

4.3. Уколико лице коме се ствар отуђује одустане од закључења уговора и исти се не закључи у року од 30 дана од дана правноснажности Одлуке о отуђењу непокретности из јавне својине, поступак отуђења се понавља за ту стамбену јединицу, а депозит се не враћа.

4.4. Депозит изабраног понуђача се задржава и урачунава у излицитирану цену.

4.5. Понуђачима чија се понуда не прихвати, износ депозита ће бити враћен у року од седам дана од дана отварања понуда.

4.5.а. Поступак ће се спровести у складу са одредбама Закона о јавној својини а најповољнији понуђач је дужан да исплати купопродајну цену сходно Одлуци Општинског већа број: 360-3/2017 од дана 12.09.2017. године на следећи начин:

Стамбене јединице ће се отуђивати исплатом излицитираног износа на следеће начине:

Исплатом купопродајне-излицитиране цене на рачун Буџета Општине Косјерић број: 840-811151843-89 модел 97, позив на број 51-048 у року од 12 месеци на три рате, на следећи начин:

 • прва рата у износу од 1/3 купопродајне цене у року од 15 дана од дана закључења уговора.
 • друга рата у износу од 1/3 купопродајне цене у року од 6 месеци од дана закључења уговора.
 • трећа рата у износу од 1/3 купопродајне цене у року од 12 месеци од дана закључења уговора

Уколико се купопродајна цена исплаћује путем кредита с обзиром на услове и могућности одобрења и реализације кредита:

 • прва рата у износу од 1/3 купопродајне цене плаћа се одмах након реализације кредита, а најкасније 60 дана од дана потписивања уговора.
 • друга рата у износу од 1/3 купопродајне цене у року од 6 месеци од дана закључења уговора.
 • Ттећа рата у износу од 1/3 купопродајне цене у року од 12 месеци од дана закључења уговора.

4.5.б. Усељење у стамбене јединице је одмах након закључења уговора.

ОСТАЛИ УСЛОВИ

4. 6. Трошкови преноса непокретности падају на терет купца, укључујући и порез на пренос апсолутних права, као и оверу уговора код надлежног суда.

4.7. Заинтересована лица могу добити ближа обавештења у вези Јавног надметања и подношења понуда у општини Косјерић, тел: 031/781–460. Контакт особа: Милинко Крстић.

 

 

exchange5 baner


Baner Pecat 211x81

banner sl list
Нови број - 1/2020
  (03.01.2020. г.) 
banner maticna
banner lpa
banner pisarnica 
-------------------------------------------------
 
-------------------------------------------------

 

A- A A+
 
 

 
 
 
 
baner poverenik 

registar stambenih zajednica banner

Временска прогноза

vremene logo

106 radio logo