Понедељак, 21.09.2020. Званична презентација Општине Косјерић

Јавна лицитација за продају хране и пића за учеснике и посетиоце турнира за време трајања турнира „Косјерић 2017“

Четвртак, 20. јул 2017. 

Организациони одбор великог летњег турнира у малом фудбалу „Косјерић 2017“, који организује Спортски савез Општине Косјерић на спортском полигону – теренима за мале спортове од дана 27. 07. 2017. године, оглашава

ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ ЗА ПРОДАЈУ ХРАНЕ И ПИЋА ЗА УЧЕСНИКЕ И ПОСЕТИОЦЕ ТУРНИРА ЗА ВРЕМЕ ТРАЈАЊА ТУРНИРА „КОСЈЕРИЋ 2017“ У ВРЕМЕНУ ОД 16:00 ЧАСОВА ДО 01:00 ЧАС

 

1. Општи услови:

1.1. Почетна цена на лицитацији је 16. 000, оо динара.
1.2. Гарантни износ за учешће на лицитацији је 5. 000, оо динара.
1.3. Лицитациони корак - најмање померање почетне цене је 2. 000, оо динара.

1.4. Право учешћа имају сва правна и физичка лица која су код надлежног органа регистрована за пружање услуга продаје хране и пића, то јесте за обављање ове делатности.

1.5. Пријаве на оглас за јавно надметање доставити у затвореном коверту, препорученом пошиљком, путем поште или предајом на писарницу Општинске управе Косјерић, са назнаком „ПРИЈАВЕ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЛИЦИТАЦИЈИ – ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ, ЗА ПРОДАЈУ ХРАНЕ И ПИЋА ЗА УЧЕСНИКЕ И ПОСЕТИОЦЕ ТУРНИРА ЗА ВРЕМЕ ТРАЈАЊА ТУРНИРА „КОСЈЕРИЋ 2017“ У ВРЕМЕНУ ОД 16 : 00 ЧАСОВА ДО 01 : 00 ЧАС – НЕ ОТВАРАЈ.“

1.6. Пријава садржи:

1.6.1. Име и презиме лица, адресу и ЈМБГ, односно назив и седиште правног лица, извод из регистра привредних субјеката, Матични број и ПИБ ( Решење о регистрацији АПР – а, оверену фотокопију за правна лица).

1.6.2. Оверено пуномоћје којим се представник правног лица овлашћује да учествује у надметању у име правног лица,
1.6.3. Оверену изјаву овлашћеног лица о прихватању свих услова из јавног огласа за правна лица.
1.6.4. Оверену изјаву о прихватању почетне цене из става 1. 1.
1.6.5. Доказ о уплати гарантног износа на рачун Спортског савеза Општине Косјерић- ж.рачун 205 – 206381 - 96 у износу 5. 000, оо динара искључиво преко жиро рачуна налогом за пренос.

1.6.6. Број рачуна за враћање депозита,
1.7. На јавном надметању обавезно је лично учествовање или учествовање путем представника или пуномоћника уз достављање пуномоћја.

1.8. Непотпуне, неблаговремене и неуредне пријаве неће се узимати у обзир.

2. Начин плаћања излицитиране закупнине:

2.1 Изабрани понуђач, обавезан је да излицитирани износ уплати на следећи начин:

2.1.1. 50 % пре почетка турнира,
2.1.2. Преосталих 50 % пре одигравања финалне утакмице турнира.

3. Спровођење поступка јавног надметања – лицитације:

3.1. Поступак ће спровести Комисија Организационог одбора великог летњег турнира у малом фудбалу „Косјерић 2017“ у саставу:

  1. Славиша Перишић, председник комисије
  2. Љубиша Ђокић, члан,
  3. Драга Белић, члан

4. Место и датум отварања понуда:

4.1 Рок за достављање понуда је 26.07. 2017. године до 10 : 00 часова.

4. 2. Отварање понуда и Јавно надметање биће одржано 26. 07. 2017. године у 11 : 00 часова у сали број 5 општине Косјерић, у Косјерићу, улица Олге Грбић број 10.

5. Услови лицитирања:

5.1. Предмет лицитације, добија учесник који је у поступку јавног надметања излицитирао највишу цену.
5.2. У случају да се не стекну услови за спровођење лицитације због недовољног броја пријава, право продаје хране и пића даје се понуђачу по цени коју је понудио у пријави за учешће на лицитацији, а која не може бити мања од почетне цене од 16. 000, оо динара.
5.3. У случају да изабрани понуђач одустане од закључења уговора губи право на повраћај уплаћеног депозита, а уговор се закључује са понуђачем који је после њега понудио највиши износ цене.
5.4. Депозит изабраног понуђача се задржава и урачунава у излицитирану цену.
5.5. Понуђачима чија се понуда не прихвати, износ депозита ће бити враћен у року од два дана од дана отварања понуда.
5.6. Уговор о продаји хране и пића мора се закључити до почетка турнира, а најповољнији понуђач је дужан да исплати цену на начин одређен у ставу 2.
5.7. Заинтересована лица могу добити ближа обавештења у вези Јавног надметања и подношења пријава за подношење понуда у општини Косјерић, канцеларији број 20 или телефоном на број 031 / 781 – 460 локал 21.

6. Јавни позив огласити у средствима јавног информисања – Радио 106, објавити на огласној табли Општинске управе Косјерић и на интернет страници Општине Косјерић до 21.07.2017. године. 

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР ТУРНИРА

 

 

exchange5 baner

 

blue logo


Baner Pecat 211x81

banner sl list
Нови број - 6/2020
  (10.09.2020. г.) 
banner maticna
banner lpa
banner pisarnica 
-------------------------------------------------
 
-------------------------------------------------

 

A- A A+
 
 

 
 
 
 
baner poverenik 

registar stambenih zajednica banner

Временска прогноза

vremene logo

106 radio logo