Петак, 03.07.2020. Званична презентација Општине Косјерић

Јавно надметање за давање у закуп Отвореног олимпијског базена са пратећим садржајем и опремом у Косјерићу

Среда, 7. јун 2017. године

О Г Л А С
Јавно надметање за давање у закуп Отвореног олимпијског базена са пратећим садржајем и опремом у Косјерићу

Одлуку о додели уговора можете преузети ОВДЕ

УСЛОВИ ОГЛАСА:

 

Отворени олимпијски базен са пратећим садржајем (ресторан и тобоган) и опремом (35 лежаљки и 20 сунцобрана и др.) у Косјерићу дају се у закуп у ВИЂЕНОМ СТАЊУ.

Право учешћа у поступку јавног надметања имају ПРАВНА ЛИЦА и ПРЕДУЗЕТНИЦИ.

 • Право учешћа у поступку немају лица која на дан подношења пријаве у пословним књигама имају евидентирано било какво доспело, а неизмирено дуговање и чији оснивачи, чланови друштва, заступници и прокуристи, који су као такви уписани у одговарајући регистар правних лица, имају евидентирано било какво доспело, а неизмирено дуговање. Што се доказује овереном изјавом понуђача.
 • Уговор о закупу закључује се на одређено време од четири године.
 • Излицитирана цена закупа се плаћа до 15. септембра за текућу годину.
 • Подносилац пријаве за јавно надметање треба да има 4 пријављена радника по подацима из завршног рачуна за 2016. године и годишњи промет у 2015. години и 2016. години по завршним рачунима у износу од по најмање 5 милиона динара годишње.
 • Утрошена електрична енергија за објекат који је предмет закупа за месеце јул и август за 2017. године и јун, јул и август за наредне године закупа, плаћа Општина Косјерић у износу од 60%, а будући закупац у износу од 40%, према рачунима надлежног јавног предузећа.
 • Цена воде је 24,20 динара /m3 са урачунатим ПДВ-ом.
 • Цена улазнице не може бити, за целодневни боравак на базену, већа од 2 еура за одрасле и 1 еуро за децу.
 • Минимално радно време базена је од 9 часова до 20 часова у периоду сезоне купања која траје од 01.06.-01.09. Непокретност која је предмет закупа не може се издавати у подзакуп.

Непокретност се даје у закуп прикупљањем понуда јавним позивом и јавним надметањем по отварању понуда.

Понуде се подносе у затвореној коверти са назнаком „Јавно надметање за отворени олимпијски базен у Косјерићу“.

Понуђени износ накнаде у поступку прикупљања понуда не може бити нижи од 500 еура у динарској противвредности.

По спроведеном поступку јавног отварања понуда најповољнија понуда дата у постпку прикупљања понуда је почетна цена за јавно надметање.

Непокретност се даје у закуп учеснику који је дао најповољнију понуду у поступку јавног надметања.

Поступак јавног надметања сматра се успелим и у случају достављања једне исправне пријаве за учешће у огласу, којом се подносолац пријаве региструје и присуствује јавном надметању и проглашава закупце ако прихвати почетну висину закупнине по којој се непокретност може дати у закуп.

У случају да се на оглас не јави нико, поступак се понавља у року који не може бити краћи од 8 дана.

Уредна пријава треба да садржи:

 1. Осим доказа о уплати депозита у висини од 300.000,00 динара на рачун Буџета Општине Косјерић број 840-742155843-80 модел 97 позив на број 51-048 за учешће на јавном надметању пријава треба да садржи: назив подносиоца пријаве, адресу седишта и контакт телефон, матични број и ПИБ, копију решења о упису правног лица у регистар код надлежног органа, копија потврде о извршеном евидентирању за ПДВ и уговор о отварању и вођењу рачуна код пословне банке.
 2. За ИМАОЦЕ РАДЊЕ – назив радње, копија решења о упису предузетника у регистар код надлежног органа, копија потврде о извршеном евидентирању за ПДВ, уколико је у систему ПДВ-а уговор о отварању и вођењу рачуна код пословне банке и фотокопија личне карте.
 3. ОВЕРЕНО ПУНОМОЋЈЕ – за лице које заступа подносиоца пријаве, ако подносилац неће бити присутан на јавном надметању.
 4. Оверену изјаву подносиоца пријаве да прихвата услове из јавног огласа.
 5. Уз пријаву је потребно доставити и доказ о уплати депозита.
 6. Број рачуна за враћање депозита.

Пријаве за учешће на јавном надметању подносе се општинској писарници Општинске управе Косјерић, Олге Грбић 10 у Косјерићу или преко поште препорученом пошиљком.

Јавно надметање ће се одржати 22. јуна 2017. године, у 10:30 сати, у сали бр. 5 (приземље) Општина Косјерић.

НАПОМЕНЕ:

 1. ПРАВО УЧЕШЋА НА ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ ИМАЈУ САМО ПРАВНА ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИЦИ КОЈА ПОДНЕСУ УРЕДНУ ПРИЈАВУ.
 2. БУДУЋЕМ ЗАКУПЦУ КОЈИ ИЗЛИЦИТИРА НАЈВИШИ ИЗНОС ЗАКУПНИНЕ, КАО ЗАКУПЦУ КОЈИ ОДУСТАНЕ ОД ДАТЕ ПОНУДЕ, УПЛАЋЕНИ ДЕПОЗИТ НЕЋЕ БИТИ ВРАЋЕН.
 3. ДЕПОЗИТ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ БИЋЕ ВРАЋЕН У РОКУ ОД 10 (ДЕСЕТ) РАДНИХ ДАНА ОД ДАНА ОДРЖАВАЊА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА.
 4. УПЛАТА ДЕПОЗИТА ОД СТРАНЕ ЛИЦА КОЈЕ НИЈЕ ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ НЕЋЕ БИТИ ПРИХВАЋЕНА, ТЕ ЋЕ СЕ ПРИЈАВА УЗ ТАКО УПЛАЋЕНИ ДЕПОЗИТ СМАТРАТИ НЕУРЕДНОМ.
 5. ДЕПОЗИТ ОД 300.000,00 ДИНАРА СЕ ВРАЋА ЗАКУПЦА НАКОН ИСТЕКА УГОВОРА И ПРЕДСТАВЉА СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШАВАЊЕ ОБАВЕЗА.

Последњи дан за подношење пријава је 22. јун 2017. године, 10 часова. Неблаговремене и неуредне понуде одбацују се. 

Неуредна је понуда поднета поднета у отвореној коверти или без видљиве ознаке за које јавно надметање се односи, као и пунуда у којој је понуђени износ мањи од утврђеног почетног износа.

За све додатне информације заинтересовани се могу јавити на бројеве телефона 031-781-460 (од 7:30 до 15:30 сати ) контакт особе : Марко Марковић и Милинко Крстић.

Оглас за јавно надметање објавити на: огласној табли општинске управе, сајту Општине Косјерић, Радио 106 и ТВ "ЛАВ".

ЗА ОПШТИНУ КОСЈЕРИЋ
КОМИСИЈА

 

 

exchange5 baner


Baner Pecat 211x81

banner sl list
Нови број - 1/2020
  (03.01.2020. г.) 
banner maticna
banner lpa
banner pisarnica 
-------------------------------------------------
 
-------------------------------------------------

 

A- A A+
 
 

 
 
 
 
baner poverenik 

registar stambenih zajednica banner

Временска прогноза

vremene logo

106 radio logo