Субота, 11.07.2020. Званична презентација Општине Косјерић

Јавни позив за учешће на јавној лицитацији за продају коришћеног алуминијумског лима

Понедељак, 27. фебруар 2017. године

На основу тачке 2. Одлуке Општинског већа општине Косјерић о покретању поступка за отуђење из јавне својине општине Косјерић покретних ствари-коришћених ствари алуминијумског лима, бр.404-14/2017 од 07. фебруара 2017. године, Комисија за отуђење из јавне својине покретних ствари-коришћеног алуминијумског лима, објављује:

О Г Л А С
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНЕ ЛИЦИТАЦИЈЕ ЗА ПРОДАЈУ КОРИШЋЕНОГ АЛУМИНИЈУМСКОГ ЛИМА

 Општина Косјерић, оглашава продају путем јавне лицитације коришћеног алуминијумског лима, површине око 400 m2, који је скинут са крова зграде општине приликом извођења радова на реконструкцији крова, по почетној цени од 48.000,00 динара, независно од тачне површине лима који се продаје.

Лим се продаје у виђеном стању, без права купца на накнадну рекламацију.

Право учешћа имају правна и физичка лица са територије Републике Србије, која уплате депозит у висини од 10% од почетне цене лима који лицитирају. Уплату депозита извршити на рачун број 840-812151843-08 позив на број 51-048 - Буџет општине Косјерић, са назнаком уплата депозита за јавну лицитацију. Депозит се може улпатити најкасније до понедељка, 06. марта 2017. године до 09,00 часова.

Датум, време и место одржавања јавне лицитације је 06. март 2017. године, у 11,00 часова у сали број 5 (приземље зграде Општине Косјерћ). 

Пријава физичких лица треба да садржи: име и презиме, пребивалиште, ЈМБГ, број личне карте, број телефона.

Пријава правних лица треба да садржи: назив и седиште правног лица, ПИБ, матични број, потпис овлашћеног лица оверен печатом, број телефона, име и презиме особе за контакт.

Лим који је предмет продаје доделиће се оном учеснику лицитације који понуди највишу цену на лицитацији (за укупну количину лима).

Сви заинтересовани понуђачи су дужни да на почетку лицитације доставе Комисији признаницу о уплати депозита.

Депозит се не враћа понуђачу чију понуду Комисија прихвати као најповољнију, већ се иста задржава и рачуна као аванс за уплату купопродајне цене. Разлику између депонованог износа и купопродајне цене купац ће уплатити на рачун Општине Косјерић, а у сагласности са одредбама уговора о купопродаји који буде закључен. У случају одустајања од потписивања уговора о купопродаји депозит се задржава, тј. уплаћени депозит се не враћа. Осталим понуђачима уплаћени депозит се враћа у року од 5 (пет) дана на исти начин на који је уплаћен. 

Уговор о купопродаји се закључује са учесником који понуди највишу цену на дан одржавања лицитације. Купљени лим купац је дужан да исплати у целости, у року од 5 дана од дана потписивања купопродајног уговора. У случају да купац не исплати уговорену цену у уговореном року, сматраће се да је одустао од куповине и нема право на повраћај депозита.

Купац је дужан да лим преузме и одвезе на дан одржавања лицитације и потписивања уговора, односно 06. марта 2017. године.

Детаљније информације у вези са продајом лима путем јавне лицитације могу се добити на моб. телефон број 060/82-56-211 Милинко Крстић, заинтересовани купци могу извршити увид у лим који се продаје на паркингу иза зграде Општине.

Оглас објавити на огласној табли Општинске управе, сајту општине Косјерић и локалној радио станици 106. 

КОМИСИЈА ЗА ОТУЂЕЊЕ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ- КОРИШЋЕНОГ АЛУМИНИЈУМСКОГ ЛИМА


 

 

exchange5 baner


Baner Pecat 211x81

banner sl list
Нови број - 4/2020
  (07.07.2020. г.) 
banner maticna
banner lpa
banner pisarnica 
-------------------------------------------------
 
-------------------------------------------------

 

A- A A+
 
 

 
 
 
 
baner poverenik 

registar stambenih zajednica banner

Временска прогноза

vremene logo

106 radio logo