Javni uvid u PDR "Brdo Grad 2"

Opština Kosjerić
Aktuelnosti
                                                                         
 
 
 
Ponedeljak, 22. jul 2013. g.
Kosjerić. Opština Kosjerić, Opštinska uprava, Služba za urbanizam i infrastrukturu, po obavljenoj stručnoj kontroli i utvrđivanju Nacrta plana detaljne regulacije za područje dela Brda Grad „Brdo Grad 2“ od strane Komisije za planove Skupštine opštine Kosjerić, na osnovu člana 50. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“ broj 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011 i 121/2012),
 
o g l a š a v a
 
J A V N I   U V I D
U PLAN DETALJNE REGULACIJE ZA PODRUČJE DELA BRDA GRAD
“BRDO GRAD 2” - CENTRALNI PLATO- U OPŠTINI KOSJERIĆ
 
 
Javni uvid obaviće se u sobi broj 24 (II sprat) Skupštine opštine Kosjerić, Olge Grbić 10, u periodu od 20. jula do 20. avgusta 2013. godine, svakog radnog dana od 12 do 15 časova.
 
Zainteresovana lica mogu tokom javnog uvida svoje primedbe na planirana rešenja pismeno dostaviti Opštinskoj upravi Kosjerić, Službi za urbanizam i infrastrukturu najkasnije do 20. avgusta 2013. godine.
 
Javna sednica Komisije za planove Skupštine opštine Kosjerić održaće se u sali broj 5 Skupštine opštine Kosjerić, u sredu, 21. avgusta 2013. godine u 12 časova. U toku trajanja javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtom plana u pisanom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Skupštine opštine Kosjerić.