Среда, 25.11.2020. Званична презентација Општине Косјерић

Оглас о расписивању јавне лицитације за продају кат.парцеле бр.23/1 површине 0.17.33 ha, КО Косјерић

Петак, 19. јануар 2018.

На основу тачке Одлуке председника општине Косјерић о именовању Комисије за отуђење непокретности из јавне својине, бр. 463-18/2017 од 08. јанаура 2018. године, Комисија за отуђење непокретности из јавне својине - општинске својине, грађевинског земљишта кат. парцеле број 23/1, површине 0.17.33 ха, КО Косјерић, објављује

О Г Л А С
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНЕ ЛИЦИТАЦИЈЕ ЗА ПРОДАЈУ КАТ. ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 23/1. ПОВРШИНЕ 0.17.33 ХА, КО КОСЈЕРИЋ

Опширније

Конкурс за регресирање вештачког осемењавања крава и крмача у 2017. години

Среда, 29. новембар 2017.

На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС“, број 10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/2016), Решења Министарства пољопривреде и заштите животне средине број: 320-00-01634/2017-09 од 17.03.2017. године о давању претходне сагласности на Предлог програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Косјерић за 2017. годину и тачке 2.1. Програма мера, Закључка Скупштине општине Косјерић број: 06-12/17 од 15.06.2017. године („Службени лист општине Косјерић“, бр.10/17) и Одлуке Председника општине Косјерић број: 320-1/2017 од 29.11.2017. године, Председник општине Косјерић расписује:

К О Н К У Р С
ЗА РЕГРЕСИРАЊЕ ВЕШТАЧКОГ ОСЕМЕЊАВАЊА КРАВА И КРМАЧА У 2017. ГОДИНИ

УСЛОВИ КОНКУРСА:

 1. Право на регресирање вештачког осемењавања имају сва регистрована пољопривредна газдинства са територије општине Косјерић.
 2. Грла за која се подноси захтев за регрес морају бити у власништву носиоца ила члана пољопривредног газдинства.
 3. Право за регрес имају пољопривредници за прво осемењавање крава и крмача.
 4. Висина регреса за вештачко осемењавање износи 900 динара по осемењеној крави и 600 динара по осемењеној крмачи.
 5. Опредељена средства по Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручије општине Косјерић за ове намене су 1,9 милиона динара.
 6. Исплата регреса вршиће се по редоследу подношења захтева.
 7. Једно домаћинство може у току трајања конкурса поднети само један захтев без обзира на број грла за која подноси захтев.
 8. Општина Косјерић ће регресирати вештачко осемењавање крава и крмача које је извршено у периоду од 01.01.2017. до 29.12.2017. године, све до момента утрошка опредељених средстава.
 9. Захтев за субвенцију се подноси на прописаном обрасцу преко писарнице општинске управе, претходно проверен од стране саветника за пољопривреду ОУ.

Уз захтев се прилаже следећа документација:

 1. Фотокопија Потврде о активном статусу у регистру пољопривредних газдинстава за 2017. годину.
 2. Фотокопија пасоша за грла која су вештачки осемењена.
 3. Фотокопија Картона (потврде) за вештачко осемењавање издате од стране ветеринарске станице или амбуланте.
 4. Фотокопија наменског текућег рачуна за пољопривреду отвореног у пословној банци.

КОНКУРС ЈЕ ОТВОРЕН ОД 01.12. до 29.12.2017. године.

Сви Захтеви који су непотпуни и предати ван конкурсног рока неће бити разматрани.

Одлуку о расписивању конкурса можете преузети ОВДЕ
Образац захтева за регресирање вештачког осемењавања крава и крмача можете преузети ОВДЕ

Оглас за прикупљање писаних понуда за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Косјерић

Петак, 24. новембар 2017.

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту ("Службени гласник РС", број 62/06, 69/08-др закон, 41/09, 112/2015 и 80/17), Правилникa о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини ("Службени гласник РС", бр.16/2017) и члана 1. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини ("Службени лист општине Косјерић, број 9/17), председник општине Косјерић је дана 21.11.2017. године, донео 

ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
У ОПШТИНИ КОСЈЕРИЋ
и расписује

О Г Л А С
ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ
У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ КОСЈЕРИЋ

Текст огласа можете преузети ОВДЕ. 

Јавни позив за учешће на лицитацији – јавном надметању за отуђење из јавне својине – општинске својине стамбених јединица – станова, на кат. парцели број 1233 уписаној у лист непокретности број 1869 к.о. Варош Косјерић, улица Светосавска бб

Општинско веће општине Косјерић, на основу члана 29. став 1. Закона о јавној својини ("Службени гласник РС" број 72/11) и члана 61. Статута општине Косјерић ("Службени лист Општине Косјерић" број 9/08) расписује:

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА УЧЕШЋЕ НА ЛИЦИТАЦИЈИ – ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ ЗА ОТУЂЕЊЕ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ – ОПШТИНСКЕ СВОЈИНЕ СТАМБЕНИХ ЈЕДИНИЦА – СТАНОВА, НА КАТ. ПАРЦЕЛИ БРОЈ 1233 УПИСАНОЈ У ЛИСТ НЕПОКРЕТНОСТИ БРОЈ 1869 КО ВАРОШ КОСЈЕРИЋ, УЛИЦА СВЕТОСАВСКА ББ

Опширније

Конкурс за финансирање пројеката Удружења грађана у Општини Косјерић

Уторак, 26. септембар 2017.

Председник општине Косјерић на основу члана 6. Одлуке о финансирању програма рада удружења ("Службени лист општине Косјерић", број 2/15), расписује:

К О Н К У Р С
за финансирање пројеката Удружења грађана у Општини Косјерић

Решење о расподели средстава можете преузети ОВДЕ.  

Текст Конкурса можете преузети ОВДЕ
Образац пријаве за Конкурс можете преузети ОВДЕ
Образац за извештавање можете преузети ОВДЕ

Опширније

Јавни конкурс за доделу средстава црквама и традиционалним верским заједницама за изградњу, одржавање и обнову црквених и верских објеката на територији оптшине Косјерић у 2017. години

Уторак, 26. септембар 2017.

Председник општине Косјерић, на основу члана 6 и 7. Правилника о начину, поступку и критеријумима за доделу средстава црквама и традиционалним верским заједницама за изградњу, одржавање и обнову црквених и верских објеката на територији општине Косјерић ("Службени лист општина Косјерић" број 12/16) и члана 57. Статута општине Косјерић ("Службени лист општине Косјерић" број 9/08), расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЦРКВАМА И ТРАДИЦИОНАЛНИМ ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА ЗА ИЗГРАДЊУ, ОДРЖАВАЊЕ И ОБНОВУ ЦРКВЕНИХ И ВЕРСКИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПТШИНЕ КОСЈЕРИЋ У 2017. ГОДИНИ

Решење о расподели средстава можете преузети ОВДЕ

Текст Јавног конкурса можете преузети ОВДЕ
Правилник о начину, поступку и критеријумима за доделу средстава... можете преузети ОВДЕ
Пријаву на Јавни конкурс можете преузети ОВДЕ
Образац наративног и финансијског извештаја можете преузети ОВДЕ

Опширније

Јавна лицитација за продају хране и пића за учеснике и посетиоце турнира за време трајања турнира „Косјерић 2017“

Четвртак, 20. јул 2017. 

Организациони одбор великог летњег турнира у малом фудбалу „Косјерић 2017“, који организује Спортски савез Општине Косјерић на спортском полигону – теренима за мале спортове од дана 27. 07. 2017. године, оглашава

ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ ЗА ПРОДАЈУ ХРАНЕ И ПИЋА ЗА УЧЕСНИКЕ И ПОСЕТИОЦЕ ТУРНИРА ЗА ВРЕМЕ ТРАЈАЊА ТУРНИРА „КОСЈЕРИЋ 2017“ У ВРЕМЕНУ ОД 16:00 ЧАСОВА ДО 01:00 ЧАС

Опширније

Јавни конкурс за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица у 2017. години

Понедељак, 3. јул 2017. 

nsz ok memoНа основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 38/15), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13) и чл. 94 и 129 Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15 и 5/17), Акционог плана запошљавања Општине Косјерић за 2017.годину и Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализација програма и мера активне политике запошљавања у 2017.години(број:2240-101-8/2017 од 25.04.2017.године)

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ОПШТИНА КОСЈЕРИЋ

Расписују

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2017. ГОДИНИ

Текст јавног конкурса можете преузети ОВДЕ
Образац пријаве на конкурс можете преузети ОВДЕ

Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Косјерић за 2018. годину

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ ЗА 2018. ГОДИНУ

У складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон, 41/09 и 112/2015) и Правилником о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини (“Службени гласник РС”, број 16/2017), Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Косјерић, расписује јавни позив свим физичким и правним лицима, којим обавештава:

Опширније

Jавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Kосјерић за 2018. годину

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ ЗА 2018. ГОДИНУ

У складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. Закон, 41/09 и 112/2015) и Правилником о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини (“Службени гласник РС”, број 16/2017), Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта ( у даљем тексту: Комисија) општине Косјерић, расписује јавни позив којим обавештава:

Опширније

 

 

exchange5 baner

 

blue logo


Baner Pecat 211x81

banner sl list
Нови број - 7/2020
  (14.10.2020. г.) 
banner maticna
banner lpa
banner pisarnica 
-------------------------------------------------
 
-------------------------------------------------

 

A- A A+
 
 

 
 
 
 
baner poverenik 

registar stambenih zajednica banner

Временска прогноза

vremene logo

106 radio logo