Недеља, 22.10.2017. Званична презентација Општине Косјерић

Регистрација стамбених заједница

Категорија: Друштво
Погодака: 171 times

Поштовани суграђани,

Ступањем на снагу Закона о становању и одржавању зграда („Службени гласник РС“, бр. 104/16) дана 31.12.2016. године престао је да важи Закон о одржавању стамбених зграда („Службени гласник РС“, бр. 44/95, 46/98, 1/01 – УС, 101/05 – др. закон, 27/11 – УС, 88/2011), на основу кога је општина Косјерић водила евиденцију Скупштина/Савета зграда и издавала уверења о формирању Скупштине/Савета зграде и избору председника у складу са чланом 162. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“ бр. 33/97 31/01 и „Службени гласник РС“, бр. 30/2010).

Новим Законом о становању и одржавању зграда прописана је обавеза Скупштина или Савета зграда који су формирани у складу са прописима који су важили до ступања на снагу овог закона, односно до 31.12.2016. године, као и обавеза власника посебних делова зграде у којој није формирана Скупштина или Савет зграде, да у року од шест месеци од дана почетка рада Регистра изврше регистрацију стамбене заједнице подношењем пријаве регистру од стране управника или другог законом овлашћеног лица у складу са члановима 22. и 23. Закона о становању и одржавању зграда („Службени гласник РС“, бр.104/16).
Овим путем вас обавештавамо да је почела регистрација стамбених заједница које се налазе на територији општине Косјерић, подношењем пријава за регистрацију Општинској управи Косјерић.

Регистар стамбених заједница (у даљем тексту: Регистар) води Општинска управа у складу са Законом о становању и одржавању зграда (“Службени гласник РС“, број 104/16).

Регистар је електронска база података и докумената у којој су садржани подаци о стамбеним заједницама на територији сваке локалне самоуправе, а јединствену, централну и јавну базу података у којој су обједињени подаци о стамбеним заједницама из свих регистара на територији Републике Србије води Републички геодетски завод.

Регистратор је лице које је овлашћено за вођење Регистра и које је дужно да обезбеди законито, ажурно и тачно вођење Регистра.

У складу са чланом 19. Закона о становању и одржавању зграда у поступку регистрације, Регистратор врши искључиво проверу формалних услова за упис података у Регистар, који су предмет регистрације и објављивања, на основу чињеница из пријаве и приложених докумената, без испитивања тачности чињеница из пријаве, веродостојности приложених докумената и правилности и законитости поступака у којима су документи донети.

Регистратор проверава испуњеност следећих услова:

 1. надлежност за поступање по пријави,
 2. да ли је подносилац пријаве лице које, у складу са Законом, може бити подносилац такве пријаве,
 3. да ли пријава садржи све прописане податке и документе,
 4. да ли су подаци наведени у пријави у складу са регистрованим подацима и документима, и
 5. да ли је уз пријаву достављен доказ о уплати прописане административне таксе и таксе за услугу вођења јединствене евиденције стамбених заједница.

Покретање поступка регистрације:

Посутпак регистације покреће се подношењем пријаве Општинској управи, ул. Олге Грбић бр. 10, путем општинске писарнице.

Образац пријаве за упис у Регистар са прегледом докумената која су потребна да се приложе уз пријаву, заинтересована лица могу добити у Општинској управи или на интернет страници општине Косјерић.

Уз пријаву прилаже се и доказ о уплати локалне административне таксе у износу од 500,00 динара за захтев и решење.

Документација за регистрацију стамбене заједнице:

 1. Образац пријаве за регистрацију стамбене заједнице, који можете преузети ОВДЕ,
 2. Образац пријаве за ажурирање података, који можете преузети ОВДЕ и
 3. Модел записника са седнице и одлуку о избору управника стамбене заједнице, можете преузети ОВДЕ.

Уз попуњен образац пријаве, у зависности од врсте регистрације (упис стамбене заједнице, регистрација промене или брисања података и докумената о стамбеној заједнице / управнику / професионалном управнику), прилаже се одговарајућа потребна документација.

01 За стамбену заједницу која има управника (пријаву подноси изабрани управник):

 1. записник са седнице када је донета одлука стамбене заједнице о избору управника;
 2. очитана лична карта са чипом или копија личне карте подносиоца захтева;
 3. доказ о уплати административне таксе за регистрацију.

Уколико је стамбена заједница своје међусобне односе, права и обавезе уредила актом о правилима о међусобним односима власника посебних делова – Правила власника, уз пријаву за регистрацију се прилаже и овај акт, који се објављује у Регистру стамбених заједница.

02 За стамбену заједницу која има управника (пријаву подноси друго овлашћено лице):

 1. записник са седнице скупштине стамбене заједнице када је донета одлука о избору управника, са овлашћењем другом лицу за упис стамбене заједнице у Регистар;
 2. очитана лична карта са чипом или копија личне карте подносиоца захтева;
 3. доказ о уплати административне таксе за регистрацију.

Уколико је стамбена заједница своје међусобне односе, права и обавезе уредила актом о правилима о међусобним односима власника посебних делова – Правила власника, уз пријаву за регистрацију се прилаже и овај акт, који се објављује у Регистру стамбених заједница.

03 За стамбену заједницу која има професионалног управника:

 1.  записник са седнице када је донета одлука стамбене заједнице о поверавању послова управљања професионалном управнику;
 2. уговор о поверавању послова професионалног управљања између стамбене заједнице и организатора професионалног управљања, уколико је стамбена заједница донела одлуку о поверавању послова управљања професионалном управнику;
 3. очитана лична карта са чипом или копија личне карте подносиоца захтева;
 4. доказ о уплати административне таксе за регистрацију.

Уколико је стамбена заједница своје међусобне односе, права и обавезе уредила актом о правилима о међусобним односима власника посебних делова – Правила власника, уз пријаву за регистрацију се прилаже и овај акт, који се објављује у Регистру стамбених заједница.

04 За стамбену заједницу која има професионалног управника именованог у поступку принудне управе (пријаву подноси именовани професионални управник):

 1. решење надлежног органа локалне самоуправе о именовању професионалног управника за принудну управу;
 2. очитана лична карта са чипом или копија личне карте подносиоца захтева;
 3. доказ о уплати административне таксе за регистрацију.

05 За регистрацију промене података или докумената о стамбеној заједници прилаже се доказ о насталим променама:

 1. записник са седнице на којој је донета одлука о формирању нове стамбене заједнице (уз белешку о поништавању претходне стамбене заједнице), уколико се стамбена заједница формира на начин другачији од претходно регистроване стамбене заједнице (стамбена заједница зграде, улаза, више улаза и сл.);
 2. акт о правилима о међусобним односима власника посебних делова, уколико је стамбена заједница усвојила промене овог акта или је своје међусобне односе, права и обавезе уредила овим актом у складу са Законом;
 3. решење надлежног органа о промени адресе, у случају промене податка о адреси стамбене заједнице (назив улице и кућни број);
 4. очитана лична карта са чипом или копија личне карте подносиоца захтева;
 5. доказ о уплати административне таксе.

06 За регистрацију брисања података или докумената о стамбеној заједници прилаже се доказ о брисању:

 1. записник са седнице када је донета одлука стамбене заједнице о поништавању регистрованог акта о правилима о међусобним односима власника посебних делова, уколико стамбена заједница своје међусобне односе, права и обавезе неће више уређивати на начин утврђен овим актом;
 2. решење надлежног органа који је издао решење о рушењу зграде, у случају рушења зграде;
 3. очитана лична карта са чипом или копија личне карте подносиоца захтева;
 4. доказ о уплати административне таксе.

07 За евиденцију уписа, промене или брисања података о стамбеној заједници и згради, уколико се ти подаци не преузимају у електронској форми из регистра који води Републички геодетски завод или из других службених регистара и/или евиденција, прилаже се:

 1. потврда о додељеном пореском идентификационом броју (ПИБ) и извршеној регистрацији пореског обвезника;
 2. потврда или копија уговора о отвореном текућем рачуну стамбене заједнице;
 3. очитана лична карта са чипом или копија личне карте подносиоца захтева.

Нормативни акти:

 1. Закон о становању и одржавању стамбених зграда (“Службени гласник РС“, број 104/16) - ОВДЕ,
 2. Правилник о садржини регистра и документацији потребној за регистрацију и евиденцију података о стамбеним заједницама, као и начину подношења података и докумената (“Службени гласник РС“, бр. 49/17) - ОВДЕ,
 3. Правилник о програму испита и начину полагања испита, условима за стицање и одузимање лиценце за професионалног управника и садржини регистра професионалних управника (“Службени гласник РС“, бр. 41/17) - ОВДЕ.

Јединствену евиденцију стамбених заједница можете погледати ОВДЕ

РЕГИСТАРАТОР,

Весна Мандић

Контакт: 060/82-56-266

Е- пошта: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

ЗАМЕНИК РЕГИСТРАТОРА,

Радмила Вукадиновић

Контакт: 060/82-56-361

Е-пошта: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

 

borba protiv sive ekonomije

 

Нови број - 12/2017
  (13.09.2017. г.) 
 
-------------------------------------------------
 
-------------------------------------------------

 

A- A A+
 
 

 
 
 

Временска прогноза

vremene logo