Недеља, 13.06.2021. Званична презентација Општине Косјерић

Оглас о расписивању јавног надметања - лицитације за отуђење из јавне својине-општинске својине, непокретности - неизграђеног грађевинског земљишта

Четвртак, 18. фебруар 2021.

На основу Одлуке Председника општине број 464-1/2021 од 17.02.2021. године, коју је потврдило Општинско веће општине Косјерић на седници одржаној дана 17.02.2021. године, а на основу члана 16. Одлуке о отуђењу, размени, прибављању и давању у закуп грађевинског земљишта у јавној својини ("Службени лист општине Косјерић", бр.12/15), Одељење за урбанизам, изградњу, инспекцијске послове, комунално-стамбене и имовинско-правне послове, Општинске управе Косјерић, објављује

ОГЛАС
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА-ЛИЦИТАЦИЈЕ ЗА ОТУЂЕЊЕ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ - ОПШТИНСКЕ СВОЈИНЕ, НЕПОКРЕТНОСТИ - НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

1. Општина Косјерић, оглашава продају путем јавног надметања неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини, следеће катастарске парцеле:

  • катастарска парцела број 660 у површини од 0.06,76 ха, к.о. варош Косјерић
  • катастарска парцела број 661 у површини од 0.75,96 ха, к.о. варош Косјерић
  • катастарска парцела број. 662/1 у површини од 0.21,95 ха к.о. варош Косјерић и
  • катастарска парцела број 662/3 у површини од 0.01,74 ха све у к.о. варош Косјерић,

ближе описане у Листу непокретности број: 1603 КО варош Косјерић. Према Измени и допуни Плана генералне регулације града Косјерића ("Службени лист општине Косјерић“ број 10/2020 од 24.12.2020. године) ова локација припада централној зони, а по намени је предвиђена за туризам и угоститељство. Према карти спровођења из Плана локација је означена као „туристички коплекс 1“ и представља једну целину. 

2. Све четири катастарске парцеле продају се истом купцу. Почетна цена неиграђеног грађевинског земљишта описаног у ставу један, на лицирацији износи 550 еура по ару. Почетна цена за све четири парцеле износи 58.526 еура.
Почетни износ цене неизграђеног грађевинског земљишта за кат. парцеле које су предмет продаје је тржишна вредност грађевинског земљишта коју је предложило Одељење за урбанизам, изградњу, инспекцијске послове, комунално-стамбене и имовинско правне послове а сходно Одлуци о утврђивању тржишне вредности грађевинског земљишта на територији општине Косјерић („Службени лист општине Косјерић“ број 1/13) и Одлуци о грађевинском земљишту („Службени лист општине Косјерић“ број 5/10, 9/10, 11/10 и 6/11) као и Тржишној процени непокретности коју је утврдио Републички орган надлежан за процену тржишне вредности, Пореска управа Косјерић, извештајем од 05.08.2020.године;

3. Грађевинско земљиште се отуђује у својину у виђеном стању као неизграђено. Почетна цена је накнада за прибављање земљишта у својину и не обухвата доприносе за уређење земљишта;

4. Рок за привођење земљишта намени је 5 година од закључења уговора. Рок се може изузетно продужити за још две године, због изузетно насталих околоности;

5. Поступак јавног надметања спровешће Комисија коју је образовао Председник општине Одлуком о именовању Комисије за отуђење грађевинског земљишта број 464-2/2021 од 17.02.2021.г.;

6. Поступак ће се спровести у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи и и Одлуке о отуђењу, размени, прибављању и давању у закуп грађевинског земљишта у јавној својини.
Право учешћа имају правна и физичка лица са територије Републике Србије, која уплате депозит у износу од 20% од вредности почетне цене за све четири катастарске парцеле, односно уплати износ од 11.706 еура, у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате
Уплату депозита извршити на рачун Буџета Општине Косјерић текући рачун број: 840-811151843-89 модел 97, позив на број 51-048, са назнаком „уплата депозита за јавну лицитацију“. Депозит се може уплатити најкасније до 22.03.2021.године до 12:00 часова;

7. Пријаве за учествовање у поступку јавног надметања, се достављају Комисији у затвореној коверти, путем поште или предајом на писарници Општинске управе Косјерић, са назнаком "ПРИЈАВА ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ - ЛИЦИТАЦИЈИ, ЗА ОТУЂЕЊЕ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ - ОПШТИНСКЕ СВОЈИНЕ (катастарске парцеле број 660, 661, 662/1 и 662/3)- НЕ ОТВАРАЈ" , а на полеђини коверта навести име и презиме за физичка лица, односно назив правног лица;

8. Пријава физичких лица треба да садржи: Име и презиме, пребивалиште ЈМБГ, број личне карте, број телефона, адресу и мора бити потписана.
Пријава правног лица и предузетника мора да садржи: назив и седиште правног лица, ПИБ, магични број, потпис овлашћеног лица оверен печатом, број телефона, име и презиме особе за контакт. Уз пријаву, правно лице, прилаже извод из регистра надлежног органа (Решење о регистрацији АПР-а, оверену фотокопију за правна лица);

9. Уз пријаву, подноси се доказ о уплати депозита;

10. Уз пријаву, мора да се доставити оверена Изјава подносиоца пријаве да прихвата све услове из јавног огласа;

11. Потписану изјаву о прихватању почетне цене;

12. Пријава мора да садржи износ понуђене цене, који је исти или већи од почетног износа утврђеног овим огласом;

13. Рок за достављање понуда је 22.03.2021.године до 12:00 часова.Пријава достављена путем поште сматраће се благовременом ако је примљена у Општини најкасније до 22.03.2021.г до 12 часова.
Датум, време и место одржавања јавног надметања је 22.03.2021.године у 14:00 часова у сали број 3 (приземље зграде Општинске управе Косјерић), у Косјерићу, ул. Олге Грбић 10

14. На јавном надметању обавезно је лично учествовање или учествовање путем представника или пуномоћника уз достављање овереног пуномоћја (овереног код јавног бележника, код надлежног суда суда или општинској управи). Непотпуне, неблаговремене и неуредне пријаве неће се узимати у обзир;

15. Пријава је непотпуна ако не садржи све што је прописано, ако нису приложене све исправе односно ако не садржи све податке предвиђене јавним огласом;

16. Парцела која је предмет продаје доделиће се оном учеснику јавног надметања који понуди највишу цену на јавном надметању. Уколико не буду стечени услови за спровођење поступка из разлога што је за непокретност која је предмет продаје поднета само једна пријава, Општина ће непокретност отуђити у својину подносиоцу пријаве под условом да је понудио најмање почетни износ цене;

17. Депозит уплаћен на рачун у поступку јавног оглашавања представља део укупне цене земљишта и не враћа се понуђачу чију понуду, у поступку јавног надметања, Комисија прихвати као најповољнију, већ се исти задржава и рачуна као аванс за уплату купопродајне цене. Разлику између депозитног износа и купопродајне цене купац ће уплатити на рачун Општине Косјерић, а у сагласности са одредбама уговора о купопродаји који буде закључен. У случају одустајања од потписивања уговора о купопродаји депозит се задржава, тј. уплаћени депозит се не враћа. Осталим понуђачима уплаћени депозит се враћа у року од 10 (десет) дана, од дана одржане седнице Комисије, на исти начин на који је уплаћен;

18. Уговор о купопродаји се закључује са учесником који понуди највишу цену на дан одржавања јавног надметања. Купљену парцелу купац може да исплати у целости или на рате у складу са чланом 28. Одлуке о отуђењу, размени, прибављању и давању у закуп грађевинског земљишта у јавној својини ("Службени лист општине Косјерић", бр.12/15). У случају да купац не исплати уговорену цену у уговореном року, сматраће се да је одустао од куповине и нема право на повраћај депозита;

19. Сви трошкови око преноса непокретности падају на терет Купца, укључујући и порез на пренос апсолутних права,као и оверу уговора код надлежног јавног бележника;

20. Општина задржава право да одустане и поништи јавни оглас о отуђењу непокретности грађевинског земљишта, без права накнаде штете заинтересованим лицима;

21. Детаљније информације у вези са продајом парцела путем јавне лицитације могу се добити на мобилни телефон број: 060-8256-210 Миломир Јовановић;

22. Оглас објавити на огласној табли Општинске управе, сајту општине Косјерић и локалној радио станици;

Број: 464-1/2021
У Косјерићу, дана 18.02.2021. године.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ, ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ, КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

e upravaИсказивање интересовања за вакцинисање против COVID-19

 

exchange5 baner

 

blue logo


Baner Pecat 211x81

banner sl list
Нови број - 9/2021
  (05.04.2021. г.) 
banner maticna
banner lpa
banner pisarnica 
-------------------------------------------------
 
-------------------------------------------------

 

A- A A+
izbori 2021
 
 

 
 
 
 
baner poverenik 

registar stambenih zajednica banner

Временска прогноза

vremene logo

106 radio logo