Субота, 16.01.2021. Званична презентација Општине Косјерић

Конкурс за доделу средстава црквама и традиционалним верским заједницама за 2020. годину

Среда, 25. новембар 2020. 
Ажурирано: 16. децембар 2020. 

На основу одлуке Председника Општине Косјерић број 400-138/2020 од дана 25.11.2020. године, члана 6. и 7. Правилника о начину, поступку и критеријумима за доделу средстава црквама и традиционалним верским заједницама за изградњу, одржавање и обнову црквених и верских објеката на територији општине Косјерић ("Службени лист општина Косјерић" број 12/16 од 13. децембра 2016. године) и члана 66. Статута општине Косјерић ("Службени лист општине Косјерић", број 03/19), Председник општине Косјерић расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЦРКВАМА И ТРАДИЦИОНАЛНИМ ВЕРСКИМ
ЗАЈЕДНИЦАМА ЗА ИЗГРАДЊУ, ОДРЖАВАЊЕ И ОБНОВУ ЦРКВЕНИХ И ВЕРСКИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ У 2020. ГОДИНИ

1. Предмет овог конкурса је додела средстава црквама и традиционалним верским заједницама за изградњу или обнову црквених и верских објеката, за инвестиционо и текуће одржавање црквених и верских објеката и за адаптацију или реконструкцију цркава и верских објеката у 2020. години.

2. Средства за реализацију програма/пројеката из става 1. овог Јавног конкурса обезбеђена су Одлуком о буџету општине Косјерић за 2020. годину („Службени лист општине Косјерић“, број 30/19), у оквиру раздела 5, глава 1, програм 13 – Развој културе, функција 820, пројекат 0602-П2, позиција 74, екон. класификација 481 – дотације верским заједницама планирана су средства у износу од 200.000,00 динара.

3. Право на доделу средстава ради финансирања или суфинансирања пројеката цркава и традиционалих верских заједница за изградњу, одржавање и обнову црквених и верских објеката на територији општине Косјерић имају традиционалне цркве и традиционалне верске заједнице.

4. Основни услови за доделу средстава су:

 • да подносилац програма има статус правног лица,
 • да је седиште подносиоца програма на територији општине Косјерић,
 • да је подносилац програма основан у складу са прописима којим је уређено његово оснивање,
 • да се програм реализује на територији општине Косјерић

5. Критеријуми за доделу средстава су:

 • број верника;
 • да ли је црквени односно верски објекат под заштитом као културно добро;
 • стање у ком се налази објекат;
 • суфинансирање пројеката из других извора;
 • усмереност ка што већем броју корисника;
 • унапређење стања у ком се налази објекат;
 • реалан финансијски план за предложени пројекат;
 • да се објекти цркве или традиционалне верске заједнице налазе на територији општине Косјерић.

Одлуку о расподели средстава можете преузети ОВДЕ


6. Конкурсна документација се може преузети сваког радног дана у термину од 10,00 до 15,00 часова, у згради Општинске управе Косјерић, Олге Грбић 10, канцеларијa бр. 17, односно преузети са званичне web-презентације општине Косјерић www.kosjeric.rs

7. Конкурс је отворен до 08.12.2020.године до 15:00 часова.

8. Пријаве на конкурс, у затвореној коверти, доставити на адресу: Општинска управа општина Косјерић - Комисија за доделу средстава црквама и традиционалним верским заједницама, Ул. Олга Грбић број 10, са назнаком "НЕ ОТВАРАТИ - ПРИЈАВА НА КОНКУРС".
Додатне информације могу се добити на број телефона 031/781-460.

9. Пријаве пристигле након предвиђеног рока, пријаве које нису поднете од стране овлашћених лица, пријаве са непотпуном документацијом, поднете на не одговарајућем обрасцу или за намене супротне овом конкурсу, као и пријаве достављене путем факса или електронском поштом и непотписане пријаве, неће се разматрати. Непотпуни конкурсни материјали се неће оцењивати.

Неће се узимати у разматрање пријаве од стране подносиоца којима су додељена средства по основу претходних конкурса, а нису измирили преузете обавезе по тим конкурсима, или нису поднели детаљан извештај о њиховој реализацији, са доказима о наменском трошењу добијених средстава.
Давалац средстава задржава право да од учесника конкурса по потреби затражи додатну документацију и информације .
Пријаве и приложена документација се подносиоцима не враћају.
Конкурс се објављује на званичној интернет страници општине Косјерић (www.kosjeric.rs),на локалним медијима и огласној табли Општинске управе општине Косјерић.
Комисија разматра пријаве и у складу са условима Конкурса, врши избор пројеката и сачињава Предлог Председнику општине о избору пројеката који ће се фиансирати или суфинансирати из буџета општине Косјерић.
О спроведеном поступку Комисија води Записник који заједно са Предлогом о избору пројеката којима се из буџета Општине додељују средства доставља Председнику општине.
На основу Предлога Комисије, Председник општине доноси Решење о финансирању или суфинансирању пројеката цркава и традиционалних верских заједница из буџета општине Косјерић.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
Број 400-138/2020

Косјерић, 25. новембар 2020. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Жарко Ђокић

Текст Конкурса можете преузети ОВДЕ
Пријаву можете преузети ОВДЕ

Образац можете преузети ОВДЕ

 

 

exchange5 baner

 

blue logo


Baner Pecat 211x81

banner sl list
Нови број - 11/2020
  (28.12.2020. г.) 
banner maticna
banner lpa
banner pisarnica 
-------------------------------------------------
 
-------------------------------------------------

 

A- A A+
 
 

 
 
 
 
baner poverenik 

registar stambenih zajednica banner

Временска прогноза

vremene logo

106 radio logo