Конкурс за регресирање вештачког осемењавања крава и крмача у 2019. години

Петак, 29. новембар 2019.

На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју ("Службени гласник РС", број 10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/2016), тачке 2.1. Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Косјерић за 2019. годину ("Службени лист општине Косјерић", бр. 6/19) и Одлуке Председника општине Косјерић број: 320-8/2019 од 29.11.2019. године, Председник општине Косјерић расписује:

К О Н К У Р С
ЗА РЕГРЕСИРАЊЕ ВЕШТАЧКОГ ОСЕМЕЊАВАЊА КРАВА И КРМАЧА У 2019. ГОДИНИ

УСЛОВИ КОНКУРСА:
- Право на регресирање вештачког осемењавања имају физичка лица- носиоци регистрованих пољопривредних газдинства у активном статусу са пребивалиштем и производњом на територији општине Косјерић.
- Грла за која се подноси захтев за регрес морају бити у власништву носиоца или члана пољопривредног газдинства.
- Право за регрес имају пољопривредници за прво осемењавање крава и крмача.
- Висина регреса за вештачко осемењавање износи 900 динара по осемењеној крави и 600 динара по осемењеној крмачи.
- Опредељена средства по Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Косјерић за 2019. годину за ове намене су 2.000.000,00 динара.
- Одобравање захтева и исплата регреса вршиће се по редоследу подношења захтева све до момента утрошка опредељених средстава.
- Једно домаћинство може у току трајања конкурса поднети само један захтев без обзира на број грла за која подноси захтев.
- Општина Косјерић ће регресирати вештачко осемењавање крава и крмача које је извршено у периоду од 01.01.2019. до 27.12.2019. године.
- Захтев за субвенцију се подноси на прописаном обрасцу преко писарнице општинске управе, претходно административно проверен од стране саветника за пољопривреду ОУ.

УЗ ЗАХТЕВ СЕ ПРИЛАЖЕ СЛЕДЕЋА ДОКУМЕНТАЦИЈА:
- Фотокопија Потврде о активном статусу у регистру пољопривредних газдинстава за 2019. годину.
- Фотокопија пасоша за грла која су вештачки осемењена.
- Фотокопија Картона (потврде) за вештачко осемењавање издате од стране ветеринарске станице или амбуланте - оргинал на увид.
- Фотокопија наменског текућег рачуна за пољопривреду отвореног у пословној банци.

КОНКУРС ЈЕ ОТВОРЕН ОД 02.12. до 27.12.2019. године.
Сви Захтеви који су непотпуни и предати ван конкурсног рока неће бити разматрани.

У Косјерић, 29.11.2019. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Жарко Ђокић

Образац захтева можете преузети ОВДЕ.